1403/03/09
ولی اله دبیدی روشن

ولی اله دبیدی روشن

مرتبه علمی: استاد
ارکید: 0000-0002-2202-7349
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
نشانی:
تلفن: 011-35302201

مشخصات پژوهش

عنوان
پایش وضعیت ترکیب بدنی، آمادگی جسمانی و حرکتی دانشجویان افسری نیروی زمینی ارتش و ارائه نورم ملی
نوع پژوهش
مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
ترکیب بدنی، آمادگی جسمانی و حرکتی، دانشجویان افسری، نورم ملی
سال 1396
مجله ابن سینا
شناسه DOI
پژوهشگران ابراهیم برارپور ، ولی اله دبیدی روشن ، افشین فیاض موقر

چکیده

مقدمه : هدف از این تحقیق پایش وضعیت ترکیب بدنی، آمادگی جسمانی و حرکتی دانشجویان افسری نیروی زمینی ارتش و ارائه نورم ملی بود. روش بررسی: آزمودنی های پژوهش 3000نفر از دانشجویان 18 تا 22ساله سال اول تا سوم (هر سال 1000نفر) دانشگاه افسری امام علی(ع) بودند که با توجه به روش نمونه گیری طبقه ای تصادفی انتخاب شدند. ابتدا قد، وزن و ترکیب بدنی آزمودنی ها اندازه-گیری شد، سپس آزمودنی ها 15دقیقه گرم کرده و آزمون های آمادگی جسمانی و حرکتی را انجام دادند. برای مقایسه ترکیب بدنی، آمادگی جسمانی و آمادگی حرکتی دانشجویان از تحلیل واریانس یک طرفه، آزمون های تعقیبی شفه و تامهن و برای تعیین رابطه بین ترکیب بدنی (BMI و WHR) با آمادگی جسمانی و حرکتی دانشجویان از آزمون همبستگی اسپیرمن استفاده گردید. یافته ها: نتایج پژوهش حاضر نشان داد که بین میانگین شاخص های ترکیب بدنی، آمادگی جسمانی و حرکتی دانشجویان سال های اول، دوم و سوم تفاوت معنی داری وجود داشت. همچنین بین ترکیب بدنی (BMI و WHR) و آمادگی جسمانی (دراز و نشست، شنای سوئدی، بارفیکس، و دویدن 2 مایل) و آمادگی حرکتی(دوی 9×4 متر چابکی و دوی 60 متر سرعت) دانشجویان سال های اول، دوم و سوم نیروی زمینی ارتش ارتباط قوی وجود ندارد. بحث و نتیجه گیری: با توجه به نتایج، دانشجویان افسری از نظر شاخص های ترکیب بدنی، آمادگی جسمانی و آمادگی حرکتی امتیاز مناسبی را کسب نمودند که نشان دهنده موفقیت دانشگاه در این بخش می باشد لذا می توان اظهار داشت، دانشجویان در محدوده خطر بیماری ها قرار نمی گیرند و احتمال بروز بیماری های وابسته به این عوامل کمتر وجود دارد.