1403/03/11
ولی اله دبیدی روشن

ولی اله دبیدی روشن

مرتبه علمی: استاد
ارکید: 0000-0002-2202-7349
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
نشانی:
تلفن: 011-35302201

مشخصات پژوهش

عنوان
اثرات تعاملی دو شیوه تمرین اجباری و اختیاری و مکمل نانوکورکومین بر مسمومیت کبدی ناشی از دوکسوروبیسین در سالمندی القا شده بهوسیله دی گالاکتوز
نوع پژوهش
مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
دوکسوروبیسین، کبد، ورزش، کورکومین، نانوذرات.
سال 1395
مجله مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران
شناسه DOI
پژوهشگران سید کمال سادات حسینی ، ولی اله دبیدی روشن

چکیده

زمینه و هدف: دوکسوروبیسین، یکی از رایجترین داروهای شیمی درمانی است، که با کاهش آنتی اکسیدانها و القای آپوپتوز منجر به سمیت کبدی میشود. پژوهش کنونی با هدف بررسی اثرات تعاملی دو شیوه تمرین اجباری و اختیاری و مکمل نانوکورکومین، بر آسیب بافت کبد آزمودنی های مدل سالمندی، انجام شد. روش بررسی:ا ین پژوهش تجربی در آزمایشگاه جانوری گروه فیزیولوژی ورزش دانشگاه مازندران در فروردین 1393 انجام شد. 80 سر رت نر نژاد ویستار، 9 هفته به صورت روزانه در معرض تزریق 100 میلیگرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن دی گالاکتوز به صورت زیر صفاقی قرار گرفتند و به صورت تصادفی به 10 گروه تقسیم شدند.