1403/04/25
ولی اله دبیدی روشن

ولی اله دبیدی روشن

مرتبه علمی: استاد
ارکید: 0000-0002-2202-7349
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
نشانی:
تلفن: 011-35302201

مشخصات پژوهش

عنوان
پاسخ و سازگاری دستگاه خودمختار قلبی زنان سالم به دو هفته تمرینات تناوبی عملکردی با شدت متوسط با ماسکهای تنفسی: ارزیابی تأثیر ماسکهای تنفسی جراحی و 95N در طی پاندمی -19C
نوع پژوهش
مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
تمرینات تناوبی، تغییرپذیری ضربان قلب، دستگاه خودمختار قلبی، ماسکهای صورت.
سال 1402
مجله پژوهشهای فیزیولوژی و مدیریت در ورزش
شناسه DOI
پژوهشگران نفیسه نصرالهی بوجنی ، ولی اله دبیدی روشن ، خدیجه نصیری

چکیده

برخی شواهد نشان میدهد ورزش شدید با ماسک ممکن است به طور بالقوه باعث افزایش بار قلبی شود. هدف تحقیق حاضر بررسی دو هفته تمرین تناوبی با شدت متوسط (MIIT (با ماسک صورت (جراحی در برابر 95N (بر پاسخهای فیزیولوژیکی سیستم اتونوم قلب (CAS (بود. در این پژوهش کاربردی و از نوع نیمهتجربی هجده زن داوطلب به طور تصادفی به دو گروه تمرین با شدت متوسط (MIIT ( با ماسکهای 95N) 95N+MIIT (و جراحی (SUR+MIIT (و یک گروه کنترل تمرین با شدت متوسط بدون ماسک (Nomask+MIIT (تقسیم شدند. گروه تمرین با شدت متوسط به همراه ماسک 95N) 95N+MIIT (و گروه تمرین با شدت متوسط به همراه ماسک جراحی (SUR+MIIT ( پروتکل تمرین تناوبی بر پایه وزن را در حین پوشیدن ماسکهای 95N و یا جراحی به مدت دو هفته انجام دادند. گروه تمرین با شدت متوسط بدون ماسک (Nomask+MIIT (نیز تمرینات مشابه را بدون پوشیدن ماسک اجرا کردند. شاخصهای CAS با استفاده از دستگاه الکتروکاردیوگرام (ECG (و نرم افزار kubios در حالت استراحت و متعاقب پروتکل زیربیشینه ای در قبل و بعد از مداخله دو هفتهای MIIT ارزیابی شد و تجزیه و تحلیل های آماری با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 25 در سطح معنی داری (0/05 ≥ p (انجام شد. از طریق آزمون کولموگروف اسمیرنوف، از روشهای آماری پارامتریک شامل تحلیل واریانس یکطرفه در اندازه گیری های مکرر برای بررسی اثر دویدن زیربیشینه ای روی نوارگردان با دو نوع ماسک (جراحی در برابر 95N (در قبل و متعاقب اجرای دو هفته تمرین تناوبی با شدت متوسط (MIIT ( استفاده شد. طبق آزمون آنالیز واریانس دوطرفه کاهش غیرمعناداری در مقادیر R-R، RMSSD، SDNN، 1SD و 2SD و افزایش غیرمعنادار نسبت فرکانس پایین (LF(، و نسبت فرکانس پایین/فرکانس بالا (HF/LF(، در گروههای 95N، SURGICAL و MASK-NO متعاقب پروتکل زیربیشینه مشاهده شد (مقدار پی کمتر از 0/05). در مقایسه با گروه Nomask + MIIT، دو هفته MIIT با ماسک، به ویژه در گروه SUR + MIIT باعث بهبود مقادیر R-R، 1SD و 2SD در پاسخ به پروتکل زیربیشینه شد (همه مقادیر پی بیشتر از 0/05) تفاوتی بین گروههای 95N و SURGICAL دیده نشد. یافتههای پژوهش حاضر نشان داد افزایش تحمل سیستم اتونوم قلبی زنان سالم به پروتکل استرس ورزشی متعاقب دو هفته تمرین با شدت متوسط (MIIT (به همراه ماسک، با نتایج قابلتوجهتر در گروه تمرین با شدت متوسط به همراه ماسک جراحی (SUR+MIIT (است. طبق نتایج ، زنان سالم میتوانند در طول همهگیری کووید19- در طول تمرینات با شدت متوسط بدون نگرانی در مورد اثرات مضر احتمالی بر سیستم قلبی عروقی، از ماسک صورت استفاده کنند.