1403/04/26
ولی اله دبیدی روشن

ولی اله دبیدی روشن

مرتبه علمی: استاد
ارکید: 0000-0002-2202-7349
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
نشانی:
تلفن: 011-35302201

مشخصات پژوهش

عنوان
چاقی شکمی بعنوان پیشگویی کننده خطر انفارکتوس قلبی در همسران جانبازان استان مازندران: مطالعه تاثیر 8 هفته تمرین ترکیبی نظارت شده در منزل
نوع پژوهش
مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
تمرین در منزل شاخص چاقی شکمی عوامل خطر قلبی عروقی همسران جانبازان
سال 1400
مجله پژوهش هاي فيزيولوژي و مديريت در ورزش
شناسه DOI
پژوهشگران نسرین شاد ، ولی اله دبیدی روشن ، افشین فیاض موقر

چکیده

قدمه: 8 سال جنگ تحمیلی ایران و عراق پیامد های جبران ناپذیری به دنبال داشته است. این پیامدها نه تنها فرد جانباز بلکه همسر وی را به عنوان مراقبت کننده از فرد جانباز را تحت شعاع قرار می دهد وباعث بروز مشکلات مختلف روانی، جسمانی و عملکردی در این افراد شده است. هدف مطالعه حاضر تعیین تاثیر 8 هفته تمرینات ترکیبی نظارت شده در منزل بر چاقی شکمی و Vo2max همسران جانبازان استان مازندران بود. روش پژوهش: در یک طرح نیمه تجربی، 61 همسر جانباز مازندرانی از مناطق سه گانه استان به صورت تصادفی به دو گروه تمرین (40=N) و کنترل (21=N) تقسیم شدند. پروتکل تمرین به مدت 8 هفته و هفته ای 6 جلسه تمرین با رعایت اصل اضافه بار در منزل اجرا شد. شاخص های چاقی شکمی (WHR، ABSI،CI) و VO2maxبا روش های استاندارد در ابتدا و انتهای دوره تمرین ارزیابی شد. برای تحلیل داده ها از ازمون t وابسته و مستقل استفاده شد. یافته ها:8 هفته تمرین در منزل باعث بهبود معنادار(0/001>p) شاخص هایABSI، CI و VO2maxدر مقایسه با گروه کنترل شد. در مقابل، مقادیر WHRدر گروه کنترل افزایش غیر معنادار(0/3=p) و در گروه تمرینی نیز کاهش غیرمعنادار را نشان داد. نتیجه گیری: 8 هفته تمرین ترکیبی مبتنی بر منزل از طریق کاهش شاخص های چاقی شکمی خطر بروز مولفه های خطرزای قلبی عروقی را نیز کاهش داده و باعث بهبود وضعیت قلبی – عروقی و تناسب اندام همسران جانبازان میشود.