20 خرداد 1402
محمود تاجبخش

محمود تاجبخش

مرتبه علمی: استاد
نشانی: ایران- استان مازندران- شهرستان بابلسر- دانشگاه مازندران- دانشکده شیمی
تحصیلات: دکترای تخصصی / شیمی آلی
تلفن: 09111146981
دانشکده: دانشکده شیمی

مشخصات پژوهش

عنوان ارزيابي فعاليتهاي زيست شناختي اسانس و عصاره هاي صمغ گياه وشا (Dorma ammoniacum D)
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
اسانس، دورما آمونیکوم، فعالیتهای آنتی اکسیدانی، فعالیتهای ضد باکتری
مجله پژوهش های تولید گیاهی
شناسه DOI 10.22069/JOPP.2020.17332.2594
پژوهشگران محسن مظاهری تهرانی (نفر اول) ، رحمان حسین زاده (نفر دوم) ، مریم مهاجرانی (نفر سوم) ، محمود تاجبخش (نفر چهارم) ، صمد نجاد ابراهیمی (نفر پنجم)

چکیده

سابقه و هدف: وشا یک گیاه مونوکارپیک (تکزاد) است که بومی مرکز ایران است. حضور سسکوییترپنها در صمغ گیاه، نقش دفاعی مهمی در برابر قارچها و باکتریهای بیماریزا ایجاد میکند. هدف از مطالعه حاضر، ارزیابی فعالیت آنتیاکسیدانی و ضد باکتریایی اسانس و عصارههای اتیل استات، کلروفرم، هگزان و متانولی و اسانس صمغ وشا و همچنین تعیین ترکیبات موجود در اسانس است. با توجه به اینکه شرایط اقلیمی بر تولید متابولیتهای ثانویه تأثیرگذار است، در این پژوهش عصاره صمغ گیاه وشای موجود در منطقه شاهرود از دیدگاه فیتوشیمیایی مورد بررسی قرار گرفت.