20 خرداد 1402
محمود تاجبخش

محمود تاجبخش

مرتبه علمی: استاد
نشانی: ایران- استان مازندران- شهرستان بابلسر- دانشگاه مازندران- دانشکده شیمی
تحصیلات: دکترای تخصصی / شیمی آلی
تلفن: 09111146981
دانشکده: دانشکده شیمی

مشخصات پژوهش

عنوان
اثر ضدباکتریایی بیونانوکامپوزیت سیکلو دکسترین-تری آزول-دی اکسید تیتانیوم
نوع پژوهش مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
بتا سیکلو دکسترین، حلقه تری آزول، دی اکسید تیتانیوم، فعالیت ضدباکتریای
پژوهشگران زری فلاح (نفر اول) ، حسین نصر اصفهانی (نفر دوم) ، محمود تاجبخش (نفر سوم) ، مجتبی محسنی (نفر چهارم)

چکیده

بیونانوکامپوزیت سیکلو دکسترین- تری آزول- دی اکسید تیتانیوم (CD.COM) از واکنش نوکلئوفیلی دی اکسید تیتانیوم اصلاح شده /AS)2(TiO با سیکلو دکسترین عامل دار شده با حلقه تری آزول (CD.Click) تهیه شد. نانوکامپوزیت سنتز شده از طریق آنالیزهای FTIR ، XRD ، TGA ، FESEM ، TEM ، EDX ، BET و ICP-OES شناسایی گردید. اثرات ضد باکتریایی CD.Click و CD.COM بر علیه باکتری های گرم مثبت )استافیلوکوکوس اورئوس و باسیلوس سوبتیلیس( و گرم منفی )اشرشیاکلی و سودوموناس آئروژینوزا( مورد بررسی قرار گرفت. نتایج بدست آمده حاکی از آن است که CD.Click و CD.COM به دلیل تاثیر بر باکتری های گرم مثبت و گرم منفی دارای طیف گسترده ای از فعالیت ضد باکتریایی هستند. بخش های دی اکسید تیتانیوم و حلقه های تری آزول نقش های موثری در خواص ضد باکتریایی این نمونه ها ایفا می کنند.