20 خرداد 1402
محمود تاجبخش

محمود تاجبخش

مرتبه علمی: استاد
نشانی: ایران- استان مازندران- شهرستان بابلسر- دانشگاه مازندران- دانشکده شیمی
تحصیلات: دکترای تخصصی / شیمی آلی
تلفن: 09111146981
دانشکده: دانشکده شیمی

مشخصات پژوهش

عنوان
اثر ضدباکتریایی بیونانوکامپوزیت سلولز-تری آزول-دی اکسید تیتانیوم
نوع پژوهش مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
نانوکامپوزیت، واکنش کلیک، فعالیت ضدباکتریایی
پژوهشگران زری فلاح (نفر اول) ، حسین نصر اصفهانی (نفر دوم) ، محمود تاجبخش (نفر سوم) ، مجتبی محسنی (نفر چهارم)

چکیده

بیونانوکامپوزیت سلولز-تری آزول-دی اکسید تیتانیوم (Cell.Com) بطور موفقیت آمیزی از ترکیب سلولز عامل دار و نانوذرات دی اکسید تیتانیوم اصلاح شده از طریق واکنش کلیک تهیه شده است. ساختار Cell.Com از طریق آنالیزهای FTIR ، TGA ، FESEM ، EDX ، XRD ، BET و ICP-OES شناسایی شد. اثرات ضدباکتریایی بیونانوکامپوزیت سنتز شده شامل بخش های سلولز، حلقه تری آزول و دی اکسید تیتانیوم در این کار گزارش شده است. فعالیت ضدباکتریایی Cell.Com برعلیه باکتری های گرم مثبت )استافیلوکوکوس اورئوس و باسیلوس سوبتیلیس( و گرم منفی )اشرشیاکلی و سودوموناس آئروژینوزا( مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاکی از آن است که Cell.Com به دلیل دارا بودن بخش های دی اکسید تیتانیوم و حلقه تری آزول دارای طیف گسترده ای از فعالیت ضدباکتریایی برعلیه باکتری های گرم مثبت و منفی است.