1403/04/01
محمود تاجبخش

محمود تاجبخش

مرتبه علمی: استاد
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده شیمی
نشانی:
تلفن: 09111146981

مشخصات پژوهش

عنوان
سنتز و شناسایی نانوکاتالیزگرهای CuO و Ag بر پایه زئولیت HZSM-5 وکمپلکس کلرومتیل پلی استایرن با پالادیم و کاربرد آنها در سنتز ترکیبات آلی نظیر تترازولها، فرمامیدها و کاهش رنگهای آلی
نوع پژوهش
پایان نامه
کلیدواژه‌ها
تترازول ها، فرمامیدها، احیای رنگهای آلی، کاتالیزگرهای ناهمگن
سال 1396
پژوهشگران تقی عزیز کمالی(دانشجو)، سکینه اصغری قراخیلی(استاد مشاور)، محمود نصرالله زاده(استاد مشاور)، محمود تاجبخش(استاد راهنما)، حشمت اله علی نژاد(استاد راهنما)

چکیده

در این پژوهش نانواکسید مس و نقره برروی بستر زئولیتHZSM-5 و کمپلکس کلرومتیل پلی استایرن با پالادیم بعنوان کاتالیزگر با روشهای اشباع مرطوب ، سنتز زیستی و مکانوشیمیایی تهیه و بوسیله آنالیزهای XRD ، FT-IR ، NH3 -TPD ، TEM ، AAS ، TGA-DTG و BET شناسایی شدند. فعالیت کاتالیزگری نانوCuO/HZSM-5 در واکنشهای آلی نظیر N - فرمیل دار کردن آمینها و سنتز انواع تترازولها مورد بررسی قرار گرفت.N - فرمیل دار کردن آلکیل و آریل آمینها در مجاورت نانو کاتالیزگرCuO/HZSM-5 تحت شرایط بدون حلال مورد بررسی قرار گرفت.