20 خرداد 1402
محمود تاجبخش

محمود تاجبخش

مرتبه علمی: استاد
نشانی: ایران- استان مازندران- شهرستان بابلسر- دانشگاه مازندران- دانشکده شیمی
تحصیلات: دکترای تخصصی / شیمی آلی
تلفن: 09111146981
دانشکده: دانشکده شیمی

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی فیتوشیمیایی صمغ گیاه دورما آمونیکوم و ارزیابی فعالیت زیست شناختی نظیر آنتی اکسیدانی ، ضد آلزایمر و ضد میکروبی آن
نوع پژوهش پایان نامه
کلیدواژه‌ها
دورما آمونیکوم، ضد اکسیدانی، ضد آلزایمر، ضد میکروبی، داکینگ، آنالیز LC-MS
پژوهشگران محسن مظاهری تهرانی (دانشجو) ، رحمان حسین زاده (استاد راهنما) ، مریم مهاجرانی (استاد راهنما) ، محمود تاجبخش (استاد مشاور) ، صمد نجاد ابراهیمی (استاد مشاور)

چکیده

در این تحقیق عصاره صمغ گیاه دورما آمونیکوم موجود در منطقه ی شاهرود از دیدگاه فیتوشیمیایی مورد بررسی قرار گرفت. عصاره گیری با روش رفلاکس انجام شد و برخی از ترکیبات موجود در عصاره ی کلروفرمی با روش کروماتوگرافی ستونی جداسازی گردید که ساختار شیمیایی یکی از این ترکیبات با استفاده از رزونانس مغناطیس هسته (NMR) یک بعدی و دوبعدی تعیین گردید. همچنین با استفاده از طیف LC-MS عصاره ی کلروفرمی و مقایسه با منابع در دسترس ساختار شش ترکیب فعال در این عصاره پیشنهاد گردید. ویژگی های زیست شناختی مهمی نظیر فعالیت های ضد اکسیدانی، ضد آلزایمری و ضد میکروبی درعصاره های مختلف صمغ استخراج شده با حلال های دارای قطبیت متفاوت، مورد بررسی قرار گرفت. همچنین فعالیت ضد آلزایمری ترکیبات خالص شده عصاره صمغ گیاه با روش مدل سازی داکینگ مورد بررسی قرار گرفت که نتایج تائید کننده فعالیت خوب ضد آلزایمری ترکیبات فوق بود.