1402/12/07
جواد تقی زاده

جواد تقی زاده

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده حقوق و علوم سیاسی
نشانی:
تلفن: 01135302175

مشخصات پژوهش

عنوان
مراجع تشخیص انحراف و اعلام انحلال شوراهای محلی در حقوق ا یران
نوع پژوهش
مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
انحلال، شوراهای محلی، د ادگاه صالح، دیوان عدالت اداری
سال 1395
مجله حقوق اداري
شناسه DOI
پژوهشگران کوثر آملی جلودار ، مرتضی نجابت خواه ، جواد تقی زاده

چکیده

مراجع صالح در امر انحلال شوراهای محلی با توجه به اصل یکصد و ششم قانون اساسی عبارتند از :مرجع تشخیص انحراف منجر به انحلال و مرجع رسیدگی به اعتراض به انحلال. مرجع تشخیص انحراف منجر به انحلال می تواند مرجع قضایی یا مرجع شبه قضایی باشد که در حال حاضر به ابتکار قانونگذارعادی، هیأت های حل اختلاف و رسیدگی به شکایات در استان و مرکز مرجع صالح و مناسبی برای تشخیص انحراف شوراهای محلی از وظایف قانونی می باشند. مرجع رسیدگی به اعتراض به انحلال، مطابق اصل یکصد و ششم قانون اساسی دادگاه صالح است. دادگاه صالح طبق رویه فعلی،محکمه عمومی دادگستری است؛ اما به نظر می رسد با توجه به تخصص قضات دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده های اداری، دیوان عدالت اداری مرجع مناسب تری باشد.