1402/12/12
جواد تقی زاده

جواد تقی زاده

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده حقوق و علوم سیاسی
نشانی:
تلفن: 01135302175

مشخصات پژوهش

عنوان
تحلیل راهبردی واژه «قوانین» در اصل 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
نوع پژوهش
مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
قوانین، قانون اساسی، قانون عادی، اصل 138 قانون اساسی
سال 1396
مجله راهبرد
شناسه DOI
پژوهشگران مرتضی نجابت خواه ، جواد تقی زاده ، معصومه فدایی جویباری

چکیده

واژه قانون در دانش حقوقی تداعی کننده مفاهیم متعددی است. واژه قوانین در اصل 138 قانون اساسی پنج بار به کار رفته است که به نظر می رسد در یک معنا استعمال نشده است. تبیین معانی واژه قوانین در اصل مذکور می تواند در راستای تأمین اصل حاکمیت قانون، راهبرد مناسبی را در زمینه مقررات گذاری دولتی و نظارت بر آنها ترسیم نماید. پژوهش حاضر حاکی از آن است که واژه قوانین در عبارات "آیین نامه اجرایی قوانین" و "تأمین اجرای قوانین" و در ذیل اصل 138 قانون اساسی به معنای قوانین عادی است؛ و حال آنکه در عبارات "روح قوانین" و "محدوده قوانین" واژه ی قوانین به معنای قوانین اساسی و عادی است.