1403/04/25
محمد رضا طبیبی

محمد رضا طبیبی

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم اقتصادی و اداری
نشانی:
تلفن: 2574

مشخصات پژوهش

عنوان
اولویت بندی عوامل موثر بر انتخاب بازار هدف صادراتی صنعت کاشی و سرامیک ایران بر اساس روش تحلیل شبکه ای فازی
نوع پژوهش
مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
فرآیند بین المللی شدن، صادرات، بازاریابی بین المللی، بازار هدف، انتخاب بازارهای بین المللی
سال 1394
پژوهشگران مهرداد مدهوشی ، محمد رضا طبیبی ، فاطمه خزایی

چکیده

یکی از کلیدی ترین موضوعات بازاریابی بین المللی، انتخاب بازار هدف صادراتی است که اولین مرحله در فرآیند بین المللی شدن شرکت ها می باشد. در این مقاله عوامل مؤثر بر انتخاب بازارهای هدف صادراتی صنعت کاشی و سرامیک ایران معرفی شده اند. عوامل تأثیر گذار در پنج بعد اصلی شامل محیط قانونی، محیط سیاسی، محیط جغرافیایی، شاخص محصول و شاخص هزینه تقسیم بندی و از دیدگاه مدیران صادرکننده محصولات صنعت کاشی و سرامیک ایران بررسی و اولویت بندی شده اند. صادر کنندگان و تولیدکنندگان برتر صنعت کاشی و سرامیک ایران جامعه آماری تحقیق حاضر را تشکیل داده اند. استفاده شده است.درنتیجه پژوهش انجام شده، (FANP) جهت تجزیه و تحلیل داده ها از روش تحلیل شبکه ای فازی شاخص هزینه به عنوان مهم ترین بعد در انتخاب بازارهای هدف شناخته شد. پس از آن به ترتیب محیط جغرافیایی، محیط سیاسی، شاخص محصول و محیط قانونی مؤثر ترین عوامل در انتخاب بازارهای هدف صادراتی صنعت کاشی و سرامیک ایران شناخته شدند.