1403/04/25
محمد رضا طبیبی

محمد رضا طبیبی

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم اقتصادی و اداری
نشانی:
تلفن: 2574

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی تأثیر هم راستایی راهبردهای بازاریابی و عملکرد زنجیره تأمین بر عملکرد سازمانی در شرکت های صنعتی تولید مبلمان اداری استان تهران
نوع پژوهش
مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
هم راستایی راهبردهای بازاریابی، عملکرد زنجیره تأمین، عملکرد سازمانی، صنعت مبلمان اداری، استان تهران، مدل سازی معادلات ساختاری.
سال 1395
مجله تحقیقات علوم چوب و کاغذ ایران
شناسه DOI
پژوهشگران ابوالحسن حسینی ، محمد رضا طبیبی ، علی حسینی

چکیده

در این تحقیق به بررسی اثر هم راستایی راهبردهای بازاریابی بر عملکرد زنجیره تأمین و عملکرد سازمانی در شرکت های مبلمان اداری پرداخته شده است. جامعه آماری این تحقیق شرکت های مرتبط در زمینه تولید و فروش مبلمان اداری، مستقر در شهرک های صنعتی چهاردانگه، خاوران و پرند در استان تهران بود که درنهایت 206 نمونه جمع آوری شد. روش تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر نحوه گردآوری اطلاعات، توصیفی همبستگی بود و برای آزمون فرضیات و پاسخ گویی به سئوالات تحقیق، از مدل سازی - معادلات ساختاری استفاده شد. بر اساس نتایج پژوهش، در سطح اطمینان 95 % مشخص گردید که تأثیر هم راستایی راهبردهای بازاریابی بر عملکرد زنجیره تأمین در شرکت های مبلمان اداری موردبررسی 45 / 7 ، تأثیر عملکرد زنجیره تأمین بر عملکرد سازمانی در شرکت های مبلمان اداری موردبررسی 19 / 4 به دست آمد که نشان دهنده معنیداری نوع رابطه در این فرضیات می باشد. همچنین در این تحقیق مشخص گردید که هم راستایی راهبردهای بازاریابی هم به طور مستقیم موجب بهبود عملکرد سازمانی میشود و هم به طور غیرمستقیم به افزایش عملکرد زنجیره تأمین شرکت های فعال در صنعت مبلمان اداری کمک میکند و این افزایش عملکرد زنجیره تأمین به بهبود عملکرد سازمانی میانجامد