1403/04/25
محمد رضا طبیبی

محمد رضا طبیبی

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم اقتصادی و اداری
نشانی:
تلفن: 2574

مشخصات پژوهش

عنوان
تاثیر شدت رقابت بر عملکرد سازمانی با نقش مدیریت منابع انسانی راهبردی و تصویر برند (مورد مطالعه: هتلهای استان مازندران)
نوع پژوهش
مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
شدت رقابت، تصویر برند، مدیریت منابع انسانی راهبردی، عملکرد سازمانی.
سال 1397
مجله برنامه ریزی و توسعه گردشگری
شناسه DOI
پژوهشگران ابوالحسن حسینی ، محمد رضا طبیبی ، پریسا علی نتاج

چکیده

پژوهش حاضر به تاثیر شدت رقابت بر عملکرد سازمانی با توجه به متغیر تصویر برند و مدیریت منابع انسانی راهبردی میپردازد. پژوهش حاضر بر اساس هدف یک پژوهش کاربردی و از نظر جمعآوری دادهها، پیمایشی توصیفی است. جامعۀ آماری پژوهش، هتل های استان مازندران می باشد که از طریق نمونهگیری - تصادفی، اطلاعات از 32 هتل بصورت پرسشنامه جمع آوری و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. برای تجزیه و تحلیل دادههای جمعآوری شده و انجام تحلیل عاملی تاییدی و آزمون الگوی پژوهش از نرم افزار PLS و همچنین به منظور بررسی پایایی و آمار توصیفی از نرم افزار SPSS استفاده شده است. نتایج تحلیل داده ها با نرمافزار پی ال اس نشان داد که شدت رقابت تاثیر مثبت و معناداری بر راهبرد تصویر برند دارد و تصویر برند نیز تاثیر مثبت و معناداری بر عملکرد سازمان دارد. همچنین نتایج تحلیل نشان میدهد که شدت رقابت تاثیری بر مدیریت منابع انسانی راهبردی ندارد و همچنین مدیریت منابع انسانی راهبردی نیز تاثیر معناداری بر عملکرد سازمان ندارد.