1403/04/25
محمد رضا طبیبی

محمد رضا طبیبی

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم اقتصادی و اداری
نشانی:
تلفن: 2574

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی تأثیر همراستایی استراتژیهای بازاریابی و عملکرد زنجیره تامین بر عملکرد سازمانی در شرکتهای صنعتی تولید مبلمان اداری استان تهران
نوع پژوهش
مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
همراستایی استراتژی های بازاریابی؛ عملکردزنجیره تامین؛ عملکردسازمانی؛ صنعت مبلمان اداری در استان تهران؛ مدلسازی معادلات ساختاری
سال 1395
مجله تحقیقات علوم چوب و کاغذ ایران
شناسه DOI
پژوهشگران ابوالحسن حسینی ، محمد رضا طبیبی ، سیدعلی حسینی

چکیده

در این تحقیق به بررسی اثر«0همراستایی استراتژیهای بازاریابی» بر«عملکرد زنجیره تأمین» و«عملکرد سازمانی» در شرکت های مبلمان اداری پرداخته شده است. جامعه آماری این تحقیق شرکت های مرتبط در زمینه تولید و فروش مبلمان اداری، مستقر در شهرک های صنعتی چهاردانگه، خاوران و پرند در استان تهران است که در نهایت 206 نمونه جمع آوری شد. روش تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر نحوه ی گردآوری اطلاعات، توصیفی-همبستگی است و برای آزمون فرضیات و پاسخ گویی به سؤالات تحقیق، از «مدلسازی معادلات ساختاری» استفاده شد. بر اساس نتایج پژوهش، در سطح اطمینان 95% مشخص گردید که تأثیر «همراستایی استراتژی های بازاریابی» بر «عملکرد زنجیره تأمین» در شرکت های مبلمان اداری مورد بررسی 7.45، تأثیر«عملکرد زنجیره تأمین» بر«عملکرد سازمانی» در شرکت-های مبلمان اداری مورد بررسی 4.19، بدست آمد که نشان دهنده معنی داری نوع رابطه در این فرضیات می باشد. همچنین در این تحقیق مشخص گردید که «همراستایی استراتژی های بازاریابی» هم بطور مستقیم موجب بهبود «عملکرد سازمانی» می شود وهم بطور غیرمستقیم به افزایش «عملکرد زنجیره تأمین» شرکت های فعال در صنعت مبلمان اداری کمک می کند و این افزایش «عملکرد زنجیره تأمین» به بهبود «عملکرد سازمانی» می انجامد.