1403/04/25
محمد رضا طبیبی

محمد رضا طبیبی

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم اقتصادی و اداری
نشانی:
تلفن: 2574

مشخصات پژوهش

عنوان
ارائه رویکرد ترکیبی DEMATEL-ANP ف ازی جهت اولویتبندی معیارهای ارزیابی عملکرد تأمینکننده سبز: شرکت دیزل سنگین ایران
نوع پژوهش
مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
: ارزیابی عملکرد، تأمینکننده سبز، ANP، DEMATEL.
سال 1392
مجله پژوهشهای مدیریت در ایران
شناسه DOI
پژوهشگران عبد الحمید صفایی قادیکلایی ، محمد رضا طبیبی ، فاطمه حاجی آبادی

چکیده

در محیط تجاری جدید، خرید فعالیتی حیاتی در ایجاد ارزش افزوده برای محصولات و عاملی تعیینکننده برای بقا و سودآوری است. با توجه به مسائل زیست محیطی، فرایند خرید، پیچیدهتر میشود چرا که در خرید سبزباید علاوه بر معیارهای سنتی مانند هزینه، کیفیت، زمان تدارک و انعطافپذیری، مسئولیت زیستمحیطی أمینکننده نیز مدنظر قرار گیرد. در نتیجه این امر بر اهمیت عملکرد زیستمحیطی تأمینکنندگان بیش از پیش افزوده شده و شناسایی مجموعهای از معیارهای سبز و انتخاب تأمینکنندگان بر آن اساسبه امری ضروری در طی زنجیره تأمین تبدیل شده است . در این پژوهش پس از بومیسازی مدل جامع بویوکوزکان و سیفسی(2011) که به ارزیابی تأمینکنندگان سبز میپردازد با استفاده از تکنیکهای ترکیبی DEMATEL-ANPبه تعیین اهمیت معیارهای مدل پرداخته شد. به این منظورنظرهای شش نفر از خبرگان شرکت دیزل سنگین ایران با استفاده از پرسشنامه جمعآوری شده وتجزیه و تحلیل آنها از طریق نرمافزارهای اکسل و متلب صورت گرفته است. با توجه به معیارهای موجود در این مدل(سازماندهی، عملکرد مالی، سطح خدمت، تکنولوژی و شایستگی سبز)، یافتههای پژوهش بیانگر اولویت بالای معیار سازماندهی در انتخاب تأمینکننده سبز است و معیارهای عملکرد مالی، تکنولوژی، سطح خدمت و شایستگیهای سبز، بهترتیب از اولویتهای بعدی برخوردار هستند