1403/04/25
محمد رضا طبیبی

محمد رضا طبیبی

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم اقتصادی و اداری
نشانی:
تلفن: 2574

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی تعهدات ایمنی و رهبری تحول آفرین درک شده مدیران بر عملکرد ایمن کارکنان
نوع پژوهش
پایان نامه
کلیدواژه‌ها
تعهدات ایمنی درک شده مدیران، رهبری تحول‌آفرین ایمنی مدیران، عملکرد ایمن کارکنان
سال 1396
پژوهشگران مصطفی حسینی پور سر یزدی(دانشجو)، محمد رضا طبیبی(استاد مشاور)، مرتضی موقر(استاد راهنما)

چکیده

امروزه توجه به جایگاه و ارزش منابع انسانی موجود در سازمان‌ها مورد تأکید فراوان دانشمندان و نیز مدیران بوده، و ایمنی و بهداشت کار در سازمان‌ها به‌عنوان یکی از مباحث بسیار مهم در مدیریت منابع انسانی و امور کارکنان است. یکی از عوامل مهم در موضوع ایمنی سازمانی تعهدات ایمنی سازمانی درک شده کارکنان از مدیران است. هدف اصلی این پژوهش بررسی تأثیر تعهدات ایمنی و رهبری تحول‌آفرین ایمنی درک شده مدیران بر عملکرد ایمن در ایستگاه‌های آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران بوده است. برای رسیدن به این هدف 9 فرضیه در نظر گرفته شد. روش پژوهش حاضر بر مبنای هدف از نوع کاربردی، از حیث نحوه گردآوری و اجرا، توصیفی و از نظر نوع داده‌های گردآوری شده از نوع کمی است. جامعه آماری این تحقیق، متشکل از حدود چهار هزار نفر کارکنان عملیاتی سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران است. نمونه‌ آماری تحقیق حاضر متشکل از 387 نفر است که از مجموع 44 ایستگاه آتش‌نشانی که به‌صورت خوشه‌ای انتخاب شد. برای جمع‌آوری داده‌ها از پرسش‌نامه‌های استاندارد استفاده شد. از روش روایی محتوا برای برآورد پایایی پرسش‌نامه به کمک نرم‌افزار spss استفاده گردید. مقدار ضریب آلفای کرونباخ برای تک‌تک متغیرها بیش از 7/0 به‌دست آمد و درنتیجه پایایی پرسش‌نامه مورد تأیید قرار گرفت. همچنین، برای انجام تجزیه‌وتحلیل توصیفی از نرم‌افزار spss‌ و برای آزمون فرضیات پژوهش از نرم‌افزار Smart PLS استفاده گردید. نتایج نشان داد رابطه مثبت و معناداری بین تعهدات ایمنی درک شده مدیران و عملکرد ایمن و همچنین رابطه مثبت و معناداری بین رهبری تحول‌آفرین ایمنی درک شده مدیران و عملکرد ایمن کارکنان، وجود دارد. از سوی دیگر نقش تضعیف کننده تعدیل‌گر متغیر رهبری تحول آفرین ایمنی بر رابطه تعهدات ایمنی درک شده مدیران و عملکرد ایمن کارکنان مورد تأیید قرار گرفت. همچنین در خاتمه پیشنهادهایی برای مدیران و سرپرستان آتش‌نشانی و پژوهشگران ارائه شده‌است.