1403/04/25
محمد رضا طبیبی

محمد رضا طبیبی

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم اقتصادی و اداری
نشانی:
تلفن: 2574

مشخصات پژوهش

عنوان
اولویت بندی عوامل موثر در ارزیابی صادرکنندگان بر اساس شاخص انعطاف پذیری
نوع پژوهش
مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
صادرات، انعطاف پذیری، انعطافپذیری استراتژیک، FANP
سال 1394
مجله تحقيقات بازاريابي نوين
شناسه DOI
پژوهشگران محمد رضا طبیبی ، میثم شیرخدایی ، نسیم صیداحمدی

چکیده

آنچه در دهههای اخیر بیشازپیش نمود پیدا کرده است، بینالمللی شددن تجدارت و روی آوردن شدرکت هدا بده بدازار جهانی است. یکی از مهمترین راهها برای ورود به بازارهای جهانی صادرات است، که نقش مسدتقیمی در توسد ه و رشدد اقتصادی کشور دارد. چرا که با فراهم نمودن زمینههای کسد منداب ارزی، موجبدات کسد درآمدد بدرای شدک دهدی ساختارهای اقتصادی، واردات و افزایش تولید را ایجاد مینمایدد. امدا جهدان در ت طدم و حرکدت، درجده بد یسدابقه ای از تغییرات را در سالهای اخیر تجربه کرده است. که ان طافپذیریاستراتژیک بهمنظور پاسخ به تهدیدات پیش آمده ناشدی از تغییرات و در نهایت عدماطمینان محیطی، تبدی به مفهوم مهمی گشته است. در این مقاله س ی بر این است کده پدا از ارزیابی شاخصهای ان طاف پذیری استراتژیک به اولویت بندی ایدن عوامد بدرای ارزیدابی صدادرکنندگان بددردازیم. در مقاله حاضر، پا از بومی سازی مدل کادوگان و همکاران ) 4174 ( که ان طافپذیری اسدتراتژیک در بحدص صدادرات را بیان میکند با استفاده از تکنیک FANP به ت یین اهمیت م یارهای مدل پرداخته شدد. بده ایدن منظدور نظرهدای 74 نفدر از خبرگان بازرگانی با استفاده از پرسشنامه جم آوری شده و تجزیه و تحلید آنهدا از طریدر ندرم افزارهدای اکسد و متلد صورت گرفته است. یافته های پژوهش بیانگر اولویت بالای شاخصهای: ت داد سالهای ف الیت، ت داد کشورها و پدا از آن شاخصهای نیاز به سرپرست در تصمیمگیری، تمرکز در تصمیمگیری، ارجاع تصمیم های کوچک است.