1403/03/24

سلیمان یحیی زاده جلودار

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
نشانی:
تلفن: 01135302601

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی کیفیت یادگیری تحصیلی دو روش مجازی و حضوری دانش آموزان پسر پایه نهم شهرستان بابلسر سال1399-1400
نوع پژوهش
مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
کیفیت یادگیری , آموزش مجازی , آموزش حضوری
سال 1400
پژوهشگران زهرا اسماعیلی ، رویا آزادی ، سلیمان یحیی زاده جلودار

چکیده

هدف از اجرای این پژوهش بررسی کیفیت یادگیری تحصیلی دو روش مجازی و حضوری دانش آموزان پسر پایه نهم شهرستان بابلسر سال1399-1400 می باشد. روش مورد استفاده در این نوع پژوهش از نوع مقایسه ای است. جامعه ای که هدف این مطالعه می باشد دانش آموزان پایه نهم شهرستان بابلسر در سال تحصیلی 1399-1400 است. که تعداد آنها 564 نفر است ، تعداد نمونه 60 بدست آوردیم روش نمونه گیری در دسترس. 60 نفر از دانش آموزان پسر پایه نهم شهربابلسر است که 30نفر آنها با روش مجازی , 30 نفر آنها با روش حضوری مشغول به تحصیل اند. ابزار پژوهش پرسشنامه ارزیابی کیفیت یادگیری دانش آموزان قبل و بعد از هوشمندسازی مدارس که دارای 25سوال چهار گزینه ای می باشد برای تحلیل داده های بدست آمده از نرم افزار spss ورژن 23 استفاده شد. برای تجزیه تحلیل داده ها از روشهای آمارتوصیفی و استنباطی استفاده می شود؛ در زمینه آمارتوصیفی از فراوانی، درصد، میانگین، انحراف معیار، و برای آزمون استنباطی نیز از تحلیل واریانس یک راهه و t مستقل استفاده شد. نتایج تحقیق نشان می دهد که کیفیت یادگیری در آموزش حضوری بهتر است و کیفیت یادگیری در آموزش مجازی کمتر است.