1403/03/24

سلیمان یحیی زاده جلودار

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
نشانی:
تلفن: 01135302601

مشخصات پژوهش

عنوان
اثربخشی بازی درمانی مبتنی بر بهبود رابطه والد- کودک بر تعارضات والد- فرزند و تکانشگری کودک
نوع پژوهش
مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
بازی درمانی مبتنی بر بهبود رابطه والد- کودک، تعارضات والد- فرزند، تکانشگری کودک
سال 1399
پژوهشگران نفیسه همتی ، سلیمان یحیی زاده جلودار ، محمد جواد رنجبر

چکیده

خانواده مهم ترین واحد اجتماعی است که از بدو تولد نقش به سزایی بر رشد کودک دارد. مشکلات رفتاری کودکان به ویژه تکانشگری ریشه در تعارضات والد و فرزند دارد که ناشی از تعامل صحیح و مثبت بین والد و فرزند می باشد. یکی از بهترین راه ها برای برقراری ارتباط مثبت بین والدین و فرزندان استفاده از بازی است. این پژوهش با هدف تاثیر بازی درمانی بهبود رابطه والد-کودک بر تعارضات والد-فرزند و تکانشگری فرزندان مورداستفاده قرار گرفته است. پژوهش حاضر با استفاده از طرح پیش آزمون پس آزمون با گروه آزمایشی و کنترل است. جامعه آماری تمامی مادران کودکان7- 9 ساله شهرستان بابل و نمونه ها با استفاده از نمونه گیری دردسترس از میان دانش آموزان دارای مشکلات رفتاری دبستان یاس نبی انتخاب شدند و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایشی و کنترل قرار گرفتند. پیش آزمون پس آزمون با استفاده از پرسشنامه های تعارض والد-فرزند موری ال اشتراس و تکانشگری هیرسچفیلد به عمل آمد. داده ها با استفاده از روش تحلیل کواریانس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و نتایج حاکی از تاثیر بازی درمانی مبتنی بر بهبود رابطه والد-کودک بر کاهش تعارضات والد-فرزند و کاهش تکانشگری کودکان است.