1403/03/24

سلیمان یحیی زاده جلودار

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
نشانی:
تلفن: 01135302601

مشخصات پژوهش

عنوان
پیش بینی گرایش به خیانت براساس طرحواره ناسازگار اولیه در بین دانشجویان متاهل دانشگاه آزاد ساری 1399
نوع پژوهش
مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
طرحواره ناسازگار اولیه- گرایش به خیانت- دانشجویان متاهل.
سال 1398
پژوهشگران فاطمه زهرا شمشمانی ، رویا آزادی ، سلیمان یحیی زاده جلودار

چکیده

خیانت زناشویی موضوعی است که زوج درمانگران به صورت منظم در کارهای بالینی شان با آن مواجه می شوند و می توانند تجربه ای گیج کننده و دردناک بر همه ی کسانی باشد که درگیر با آن هستند. پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین گرایش به خیانت با طرحواره های ناسازگار اولیه در بین دانشجویان متاهل دانشگاه آزاد ساری، انجام شد. این پژوهش توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری، کلیه دانشجویان متاهل دانشگاه آزاداسلامی واحد ساری در سال 1399 است که تعداد آن ها برابر با 1278 نفر می باشد. طبق جدول کرجسی و مورگان تعداد 295 نفر به روش نمونه گیری در دسترس، انتخاب شدند. ابزار اندازه گیری پرسشنامه های نگرش به خیانت (روابط فرازناشویی) ATIS (مارک واتلی، 2006)، و پرسش نامه گویه ای طرحواره های ناسازگار اولیه -فرم کوتاه1 یانگ (1998) بود. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون استفاده شد.یافته ها نشان داد رابطه مثبت و معناداری بین طرحواره ناسازگار اولیه با گرایش به خیانت وجود دارد. هم چنین، معادله رگرسیون نشان داد که گرایش به خیانت توسط متغیر طرحواره ناسازگار اولیه قابل پیش بینی می باشد.