1403/03/24

سلیمان یحیی زاده جلودار

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
نشانی:
تلفن: 01135302601

مشخصات پژوهش

عنوان
اثر بخشی بازی های سنتی بر کفایت اجتماعی دانش آموزان پایه پنجم شهرستان فریدونکنار
نوع پژوهش
مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
بازی های سنتی، کفایت اجتماعی، دانش آموزان
سال 1399
پژوهشگران رقیه رحمانی ، سلیمان یحیی زاده جلودار ، شعبانعلی باقریان

چکیده

هدف از پژوهش حاضر تعیین اثربخشی بازی های سنتی بر کفایت اجتماعی دانش آموزان پایه پنچم دبستان شهید گرجی روستای مهلبان فریدونکنار بوده است. طرح این پژوهش از نوع پژوهش های آزمایشی با طرح نیمه آزمایشی و از نوع طرح های پیش آزمون- پس آزمون همراه با گروه کنترل بود. جامعه پژوهش حاضر شامل کلیه دانش آموزان پایه پنجم دبستان شهید گرجی روستای مهلبان فریدونکنار در سال تحصیلی 99-1398 بود که تعداد آنها 872 نفر می باشد که به دلیل شرایط کرونایی موجود در کشور از بین جامعه مورد نظر، تعداد 30 نفر به عنوان شرکت کننده به وسیله روش نمونه گیری در دسترس گزینش شدند و به صورت تصادفی در دو گروه 15 نفره آزمایش و کنترل جایگزین شدند. هر دو گروه به پرسش نامه مقیاس کفایت اجتماعی فلتر و همکاران (1990)پاسخ دادند. و گروه آزمایش آموزش بازی های سنتی را به مدت 8 جلسه و هر هفته یک جلسه 90 دقیقه ای دریافت نموده اند. داده ها به وسیله آزمون کوواریانس تجزیه و تحلیل شدند نتایج نشان داد که در مرحله پس آزمون بین کفایت اجتماعی و بازی های سنتی دانش آموزان گروه آزمایش با گروه کنترل تفاوت معناداری وجود داشت پس می توان نتیجه گرفت که تعیین اثربخشی بازی های سنتی بر کفایت اجتماعی دانش آموزان تاثیرگذار است.