1403/03/03
سودابه نوری جویباری

سودابه نوری جویباری

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی:
تلفن: 01135302480

مشخصات پژوهش

عنوان
اندازه گیری حساسیت جابجایی فرکانسی بریلوئن به دما با استفاده از روش آشکارسازی ھمدوس
نوع پژوهش
مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
ﭘﺮاﮐﻨﺪﮔﯽ ﺑﺮﯾﻠﻮﺋﻦ، آﺷﮑﺎرﺳﺎزی ﻫﻤﺪوس، ﻓﯿﺒﺮ ﻧﻮری
سال 1393
پژوهشگران سودابه نوری جویباری ، مهدی موحدی ، حمید لطیفی

چکیده

در این مقاله، جابجایی فرکانسی بریلوئن یک فیبر تک مد با استفاده از روش آشکارسازی همدوس اندازه گیری می شود. جهت کاهش فرکانس سیگنال زنش حاصله از آشکارسازی همدوس، به جای نور مرجع بعنوان نوسانگر محلی در آشکارسازی از یک لیزر بریلوئن پمپ شده توسط نور مرجع استفاده می شود. با استفاده از این روش، فرکانس سیگنال زنش از GHz 11 به GHz 1 کاهش داده خواهد شد. سپس تغییرات جابجایی فرکانسی بریلوئن با دما برای یک فیبر تک مد اندازه گیری می شود و حساسیت 05/1 بدست می آید.