18 خرداد 1402
سميه نعمتي

سمیه نعمتی

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / ریاضی کاربردی
تلفن: 01135302419
دانشکده: دانشکده علوم ریاضی

مشخصات پژوهش

عنوان حل عددي مسائل كنترل بهينه كسري تأخيري با استفاده از توابع كلاهي بهبود يافته
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
مسئله کنترل بهینه کسری تأخیری، توابع کلاهی بهبود یافته، انتگرال ریمان-لیوویل، مشتق کاپوتو، ماتریس عملیاتی انتگرال، ماتریس عملیاتی حاصلضرب، ماتریس عملیاتی تأخیر
مجله پژوهش های ریاضی
شناسه DOI ?
پژوهشگران سمیه نعمتی (نفر اول) ، یداله اردوخانی (نفر دوم)

چکیده

در این مقاله، با استفاده از توابع کلاهی بهبود یافته به حل عددی دسته ای از مسائل کنترل بهینه کسری تأخیری می پردازیم. ابتدا به معرفی حساب کسری و توابع کلاهی بهبود یافته می پردازیم. انتگرال کسری از نوع ریمان-لیوویل و مشتق کسری از نوع کاپوتو در نظر گرفته می شوند. سپس، ماتریس عملیاتی انتگرال کسری، حاصلضرب و ماتریس عملیاتی تأخیر برای بردار توابع پایه ای مورد نظر معرفی می شوند. برای حل مسئله کنترل بهینه، توابع موجود در مسئله با استفاده از توابع پایه ای تقریب زده می شوند. با استفاده از خواص توابع کلاهی بهبود یافته و ماتریس های عملیاتی معرفی شده، دستگاهی از معادلات جبری غیرخطی حاصل می شود. با حل دستگاه حاصل، ضرایب مجهول توابع وضعیت و ورودی کنترل تعیین شده و با جایگذاری این مقادیر، تقریبی از جواب مسئله حاصل می شود. در آخر، چند مثال عددی از انواع مختلفی از مسائل کنترل بهینه کسری تأخیری برای تایید دقت و کارآیی روش پیشنهادی در نظر گرفته می شود.