1403/02/31
شیلا امیدظهیر

شیلا امیدظهیر

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم دریایی و محیطی
نشانی:
تلفن: 011-35305113

مشخصات پژوهش

عنوان
مروری بر بکتری زئونوز ویبریو (.Vibrio sp) در آبزیان دریایی
نوع پژوهش
سخنرانی
کلیدواژه‌ها
.
سال 1396
پژوهشگران شیلا امیدظهیر

چکیده

.