1403/02/31
شیلا امیدظهیر

شیلا امیدظهیر

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم دریایی و محیطی
نشانی:
تلفن: 011-35305113

مشخصات پژوهش

عنوان
آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ژﯾﺮو: ﭘﮋوﻫﺸﯽ، ﺗﺮﻓﯿﻊ و ﭘﺎﯾﻪ ﺗﺸﻮﯾﻘﯽ
نوع پژوهش
شرکت در کارگاه‌ها یا همایش‌های علمی
کلیدواژه‌ها
ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ژﯾﺮو، ﺗﺮﻓﯿﻊ و ﭘﺎﯾﻪ ﺗﺸﻮﯾﻘﯽ
سال 1402
پژوهشگران شیلا امیدظهیر

چکیده

آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ژﯾﺮو: ﭘﮋوﻫﺸﯽ، ﺗﺮﻓﯿﻊ و ﭘﺎﯾﻪ ﺗﺸﻮﯾﻘﯽ