1403/02/31
شیلا امیدظهیر

شیلا امیدظهیر

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم دریایی و محیطی
نشانی:
تلفن: 011-35305113

مشخصات پژوهش

عنوان
ﺗﺒﯿﯿﻦ ﺳﯿـﺎﺳﺖﻫـﺎی اﻋﻄـﺎی ﭘـﺎﯾﻪﻫـﺎی ﺗﺸـﻮﯾﻘﯽ در داﻧﺸــﮕﺎه ﻣﺎزﻧــﺪران
نوع پژوهش
شرکت در کارگاه‌ها یا همایش‌های علمی
کلیدواژه‌ها
ﭘـﺎﯾﻪ ﺗﺸـﻮﯾﻘﯽ، داﻧﺸــﮕﺎه ﻣﺎزﻧــﺪران
سال 1402
پژوهشگران شیلا امیدظهیر

چکیده

ﺗﺒﯿﯿﻦ ﺳﯿـﺎﺳﺖﻫـﺎی اﻋﻄـﺎی ﭘـﺎﯾﻪﻫـﺎی ﺗﺸـﻮﯾﻘﯽ در داﻧﺸــﮕﺎه ﻣﺎزﻧــﺪران