1403/02/31
شیلا امیدظهیر

شیلا امیدظهیر

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم دریایی و محیطی
نشانی:
تلفن: 011-35305113

مشخصات پژوهش

عنوان
آﺷـﻨﺎﯾﯽ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ ﺑﺎ ﭘﺎﯾﮕﺎه اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ اﺳـﮑﻮﭘﻮس
نوع پژوهش
شرکت در کارگاه‌ها یا همایش‌های علمی
کلیدواژه‌ها
ﭘﺎﯾﮕﺎه اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ اﺳـﮑﻮﭘﻮس
سال 1402
پژوهشگران شیلا امیدظهیر

چکیده

آﺷـﻨﺎﯾﯽ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ ﺑﺎ ﭘﺎﯾﮕﺎه اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ اﺳـﮑﻮﭘﻮس