1403/02/31
شیلا امیدظهیر

شیلا امیدظهیر

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم دریایی و محیطی
نشانی:
تلفن: 011-35305113

مشخصات پژوهش

عنوان
شرکت در کارگاه پژوهشی "اﻓﺰاﯾﺶ رؤﯾﺖﭘﺬﯾﺮی ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺸـﯽ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ResearchGate و LinkedIn "
نوع پژوهش
شرکت در کارگاه‌ها یا همایش‌های علمی
کلیدواژه‌ها
شرکت در کارگاه پژوهشی
سال 1402
پژوهشگران شیلا امیدظهیر

چکیده

اﻓﺰاﯾﺶ رؤﯾﺖﭘﺬﯾﺮی ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺸـﯽ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ResearchGate و LinkedIn