1403/02/31
شیلا امیدظهیر

شیلا امیدظهیر

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم دریایی و محیطی
نشانی:
تلفن: 011-35305113

مشخصات پژوهش

عنوان
آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻣﺎﻫﯿﺎن درﯾﺎﯾﯽ اﯾﺮان
نوع پژوهش
شرکت در کارگاه‌ها یا همایش‌های علمی
کلیدواژه‌ها
ثبت نشده‌است!
سال 1401
پژوهشگران شیلا امیدظهیر

چکیده

آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻣﺎﻫﯿﺎن درﯾﺎﯾﯽ اﯾﺮان