1403/03/31
سید حسن حسینی مقدم

سید حسن حسینی مقدم

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: 7174-8497-0001-0000
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده حقوق و علوم سیاسی
نشانی: بابلسر - بلوار شهید ذوالفقاری - پردیس دانشگاه مازندران - دانشکده حقوق و علوم سیاسی.
تلفن: 011-35302170

مشخصات پژوهش

عنوان
قلمروی اختیار داوران در پذیرش اعتبار و ارزش دلیل در داوری تجاری بین المللی
نوع پژوهش
پایان نامه
کلیدواژه‌ها
داور، دلیل، داوری تجاری بین المللی
سال 1401
پژوهشگران حسن داودی(دانشجو)، محمد فرزانگان(استاد مشاور)، سید حسن حسینی مقدم(استاد راهنما)

چکیده

قلمروی اختیار داوران در پذیرش اعتبار و ارزش دلیل در داوری تجاری بین المللی