1403/04/01
سید حسن حسینی مقدم

سید حسن حسینی مقدم

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: 7174-8497-0001-0000
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده حقوق و علوم سیاسی
نشانی: بابلسر - بلوار شهید ذوالفقاری - پردیس دانشگاه مازندران - دانشکده حقوق و علوم سیاسی.
تلفن: 011-35302170

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی فواید اجتماعی حقوقی تشکیل گروه منفعت اقتصادی و تمییز آن با شرکت مدنی
نوع پژوهش
مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
شخصیت حقوقی منفعت اقتصادی شرکت مدنی
سال 1401
مجله جامعه شناسي سياسي ايران
شناسه DOI
پژوهشگران مجید رهائی ، سید حسن حسینی مقدم ، مهدی فلاح خاریکی

چکیده

هدف تحقیق حاضر، بررسی و شناخت فواید اجتماعی و حقوقی تشکیل گروه منفعت اقتصادی و تمییز آن با شرکت مدنی است. قانونگذار در سال 1389، به پیروی از برخی کشـورهای پیشرفته، در قالب مـاده 107 قـانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه، بستر تشکیل گروه منفعت اقتصادی را برای انجام فعالیت اقتصادی و تجاری مشترک فراهم کرد.تشکیل گروه منفعت اقتصادی که با مشارکت دو یا چند شخص حقیقی و حقوقی در قالب شرکت مدنی انجام می گردد آثار و فواید مختلفی از جمله تسهیل و گسترش فعالیت اقتصادی و تجاری، تبادلات اقتصادی صنعتی و..... برای یک دوره محدود را در پی دارد.آن گونه که مطرح شد، گروه منفعت اقتصادی با نهادهای مختلفی مشابه است که از جمله می‎توان به شرکت مدنی در فقه اشاره نمود. بر همین اساس، سوال اصلی که این تحقیق با روش توصیفی-تحلیلی قصد داشته بدان پاسخ دهد این است که تشکیل گروه منفعت اقتصادی چه فواید اجتماعی حقوقی به دنبال دارد و اینکه بین این گروه و شرکت مدنی چه نقاط اشتراک و افتراقی وجود دارد. یافته های تحقیق نشان از آن دارد که، با توجه به فراهم شدن زیرساخت قانونی، تشکیل این نوع همکاری اقتصادی و ابعاد مناسب برای گسترش آن، آثار مختلفی را در جهت توسعه اقتصادی و ارتقای کیفیت خدمات را در پی خواهد داشت. البته باید خاطر نشان شد که، گروه منفعت اقتصادی با نهادهای مختلفی همچون شرکت های مدنی دارای ماهیت و مفهوم یکسانی می باشد و در فقه امامیه نیز بر مفهوم شرکت مدنی تاکید شده است.