1403/03/31
سید حسن حسینی مقدم

سید حسن حسینی مقدم

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: 7174-8497-0001-0000
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده حقوق و علوم سیاسی
نشانی: بابلسر - بلوار شهید ذوالفقاری - پردیس دانشگاه مازندران - دانشکده حقوق و علوم سیاسی.
تلفن: 011-35302170

مشخصات پژوهش

عنوان
قابلیت قاعده شدن مسئولیت تضامنی در نظام مسئولیت مدنی ایران
نوع پژوهش
مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
مسئولیت، تضامنی، مدنی، قاعده، مدیون.
سال 1400
مجله مدرسه حقوق
شناسه DOI
پژوهشگران حمید ابهری ، سید حسن حسینی مقدم

چکیده

در تعهدات جمعی هنگامی که اطراف تعهد، متعدد بوده و چند شخص بعنوان مدیون یا مسئول، متعهد بر انجام امری هستند، در خصوص حدود مسئولیت مدیونین اختلاف نظر وجود دارد. بسیاری از نویسندگان معتقدند که مسئولیت جمعی در قلمرو حقوق مدنی بنحو تسهیم و مبتنی بر اصل تجزیه پذیری تعهدات است. در حقوق تجارت نیز برخی از نویسندگان تمایل به حاکمیت مسئولیت تضامنی داشته و برخلاف مواد 402 و 403 قانون تجارت مسئولیت تضامنی را در قلمرو حقوق تجارت قاعده تلقی نموده و آنرا استثناء نمی دانند. در حقوق مدنی نیز با توجه به افزایش مسئولیت های تضامنی، مقنن گرایش به پذیرش این نوع مسئولیت در موارد مسئولیت جمعی دارد. در این مقاله بررسی خواهیم نمود که مسئولیت تضامنی، قابلیت و شرایط آن را داراست که بعنوان یک قاعده حقوقی در قلمرو حقوق مدنی و مسئولیت مدنی، حاکمیت یابد تا فلسفه مسئولیت مدنی مبنی بر حمایت معقول از زیاندیده، برای جبران تمام خسارت وارده تامین گردد و در نتیجه قاعده ای ناشی از اراده ضمنی مقنن مندرج در قوانین پراکنده، در این راستا شناسایی و ارائه گردد.