1403/03/07
نورالدین شریفی

نورالدین شریفی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم اقتصادی و اداری
نشانی:
تلفن: 35302550

مشخصات پژوهش

عنوان
اثر سرمایه سیاسی بر رشد اقتصادی
نوع پژوهش
پایان نامه
کلیدواژه‌ها
سرمایه سیاسی، مشارکت سیاسی، رشد اقتصادی، منطق فازی.
سال 1399
پژوهشگران زهرا پولایی(دانشجو)، نورالدین شریفی(استاد مشاور)، هدی زبیری(استاد راهنما)

چکیده

دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی از جمله اهداف هرکشوری به حساب می آید. اما نمی توان برای دستیابی به این هدف تنها یک تصویر از مسیری که کشوری پیموده و در آن موفق بوده است را برای همه ی کشورها تجویز کرد، زیرا اغلب کشورها به لحاظ زمینه های ارزشی، فرهنگی، سیاسی و اجتماعی با هم تفاوت دارند. بنابراین می توان گفت، توجه به مسائل سیاسی و نهادی هرکشور و تلاش برای بهبود آن ها، از جمله عواملی-ست که در بررسی رشد اقتصادی کشورها حائز اهمیت است. هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی اثر سرمایه سیاسی بر رشد اقتصادی در کشورهای منتخب است. در این پژوهش شاخص سرمایه سیاسی بر اساس ترکیب سه شاخص سرمایه اجتماعی، دموکراسی و مشارکت سیاسی برآورد می شود. برای این منظور از روش فازی و نرم افزار متلب استفاده شده است. سپس اثر سرمایه سیاسی بر رشداقتصادی برای 38 کشور منتخب درحال توسعه و توسعه یافته، طی سال های 2007-2017 با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم یافته پویا بررسی شده است. نتایج این پژوهش حاکی از آن است، سرمایه سیاسی اثر مثبت و معناداری بر رشد اقتصادی دارد.