1403/03/05
شادمهر میردار

شادمهر میردار

مرتبه علمی: استاد
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
نشانی:
تلفن: 01135302254

مشخصات پژوهش

عنوان
تأثیر یک دوره تمرینات شنا بر سطح اینترلوکین6 بافت ریه رتهای ویستار متعاقب مواجهه با کارسینوژن نیتروزآمین کتون مشتق از تنباکو(NNK (
نوع پژوهش
مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
تمرین شنا، اینترلوکین6 ،سرطان ریه، نیتروزآمین کتون مشتق از تنباکو
سال 1396
مجله مجله دانشگاه علوم پزشكي اراك
شناسه DOI
پژوهشگران محمد باقر نیکزاد ، شادمهر میردار

چکیده

زمینه و هدف: تصور بر این است که تمرینات ورزشی می تواند تا حدودی بافت ریه را در معرض مواد سرطانزای شیمیایی ناشی از دود سیگار تحت تأثیر قرار دهد. هدف از پژوهش حاضر، تأثیر دوازده هفته تمرین شنا بر سطح اینترلوکین6 ریه رت ها متعاقب کارسینوژن NNK بود. مواد و روشها: نوع پژوهش تجربی است. بدین منظور 46 سر رت ویستار به پنج گروه الف) تمرینی(E ،(ب)تمرین- NNK) N.E ، (ج)NNK) N ، (د)کنترل(C (و ه)گروه حلال(V (تقسیم شدند. گروه های تمرینی، تمرینات شنا را به مدت دوازده هفته و پنج روز در هفته به مدت 25 تا 60 دقیقه اجرا کردند. تزریق NNK و آب مقطر در گروه های NNK و حلال نیز به صورت زیر جلدی یک بار در هفته به میزان 5/12 میلیگرم بر کیلوگرم برای 12 هفته انجام شد. سپس نمونه های بافتی ریه برداشته و سطح اینترلوکین6 به روش الایزا اندازهگیری شد. جهت مقایسه دادهها از آزمون تحلیل واریانس یک طرفه و توکی در سطح 05/0≤p استفاده شد. یافتهها: نتایج بیانگر کاهش معنی دار اینترلوکین6 در گروه های تمرینی (009/0=p ،(تمرین-NNK) 006/0=p (و حلال(006/0=p (با گروه NNK بود. در حالی که تفاوت معنی داری بین گروه تمرینی و کنترل دیده نشد. تمرینات شنا موجب کاهش معنی دار سطح اینترلوکین 6 در بافت ریه در معرض کارسینوژن NNK شد. نتیجهگیری: به نظر می رسد تمرینات استقامتی می تواند به عنوان مکمل تمرینی، با کاهش عاملی التهابی اینترلوکین6 ، در کنار سایر روش های درمانی، در کاهش نقش کارسینوژنی NNK و کاهش تاثیرات منفی ناشی از سیگار ایفای نقش نماید.