1403/03/05
شادمهر میردار

شادمهر میردار

مرتبه علمی: استاد
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
نشانی:
تلفن: 01135302254

مشخصات پژوهش

عنوان
تاثیر یک دوره تمرین شنای زیر بیشینه و نانو کپسول سیاه دانه بر بیان ژن سایکلین D1، STAT3 وسطح اینترلوکین6 ریه رت های ویستار درمعرض کارسینوژن نیتروزآمین کتون مشتق از تنباکو(NNK
نوع پژوهش
پایان نامه
کلیدواژه‌ها
التهاب مزمن، تمرینات هوازی، مکمل های گیاهی، چرخه سلولی
سال 1396
پژوهشگران محمد باقر نیکزاد(دانشجو)، حسن کریمی مله(استاد مشاور)، شادمهر میردار(استاد راهنما)

چکیده

زمینه و هدف: استعمال سیگار و ترکیبات آن به عنوان عامل مهم فعال سازی مسیرهای منتهی به تومور در بافت ریه محسوب می شود. لذا جهت بررسی تاثیر تمرینات ورزشی منظم شنای زیر بیشینه و نانوکپسول سیاه دانه بر چگونگی فعالیت این مسیرها، هدف از پژوهش حاضر بررسی تاثیر یک دوره تمرین شنای زیر بیشینه و نانو کپسول سیاه دانه بر بیان ژن مبدل و فعال کننده پیام رونویسی3 ،سایکلین D1 و سطح اینترلوکین6 بافت ریه رت های ویستار متعاقب کارسینوژن نیتروزآمین کتون مشتق از تنباکو(NNK (بود. مواد و روش ها: پژوهش حاضر با توجه به نوع طراحی و کنترل و تفاوت شرایط اجرای برنامه بر روش از نوع تجربی بود. لذا جهت انجام این پژوهش، 85 سر رت ویستار 8-6 هفتهای با میانگین وزنی 26 ± 105 گرم پس از خریداری و یک هفته سازگاری با شرایط آزمایشگاه، به طور تصادفی به 9 گروه کنترل)6=n ،)تزریق آب مقطر + NNK ،)n=10(شنا تمرین + NNK ،)n=9(مکمل( ، n=10(شنا تمرین(، n=10(NNK تزریق(، n=10( مکمل)10=n ،)مکمل+ تمرین شنا)10=n )و گروه مکمل+ تمرین شنا+ NNK( 10=n )تقسیم شدند. آزمون اولیه سنجش الکتات خون رت ها در حین تمرین جهت تعیین نوع تمرینات ورزشی انجام شد. تمرین ورزشی شنا به صورت پنج روز در هفته در مدت دازده هفته انجام شد که از 25 دقیقه در هفته اول )با بار تمرینی چهار لیتر در دقیقه( به 60 دقیقه )با بار تمرینی10 لیتر در دقیقه( در هفته انتهایی رسید تزریق NNK ،تزریق نانو کپسول سیاه دانه و آب مقطر )حالل( نیز از هفته سوم شروع شد و به مدت دوازده هفته ادامه یافت. تزریق NNK و مکمل نانو کپسول سیاه دانه به صورت یک بار در هفته به ترتیب با دوز 5/12 میلیگرم و 125 میکروگرم به ازای هرکیلوگرم وزن بدن رت ها بهصورت زیر جلدی انجام شد و آب مقطر نیز با مقدار و شرایط مشابه بهصورت یکبار در هفته به گروه حالل تزریق گردید. 48 ساعت پس از آخرین جلسه تمرین و تزریق، نمونههای بافتی ریه جمعآوری شد و اندازه گیری سایتوکاین6-IL به روش االیزا و بیان ژن های STAT3 و سایکلینD1 استفاده از تکنیک Time-Real PCR انجام شد. جهت طبیعی بودن توزیع داده ها از آزمون نرمالیتی کلموگراف و تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون آنالیز واریانس یک طرفه و آزمون تعقیبی توکی در سطح 05/0 ≤  استفاده شد. یافته ها: نتایج نشان داد 12 هفته تمرین شنا در گروه تمرین شنا + NNK در مقایسه با گروه NNK ، سبب کاهش هفته