1403/03/05
شادمهر میردار

شادمهر میردار

مرتبه علمی: استاد
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
نشانی:
تلفن: 01135302254

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی اثر تمرین استقامتی شنا و مصرف کادمیوم بر نشانگرهای درون زاد هیپوکسی و رشد اندوتلیال عروقی قلب موش های صحرایی باردار
نوع پژوهش
مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
تمرین شنا، فاکتور یک القایی هایپوکسی، فاکتور رشد اندوتلیال عروقی، کادمیوم.
سال 1395
مجله علوم زيستي ورزشي
شناسه DOI
پژوهشگران احمد جعفری ، شادمهر میردار ، محسن زروار

چکیده

هدف مطالعه حاضر بررسی اثر یک دوره تمرین زیربیشینه شنا و مصرف کادمیوم بر در قلب موش های باردار بود. 32 سر موش صحرایی ویستار باردار به طور تصادفی به چهار گروه کادمیوم، شنا، شنا + کادمیوم و کنترل تقسیم شدند. پروتکل تمرین شنا در سه هفته به صورت پنج بار در هفته و به مدت 60 دقیقه در هر جلسه در گروه شنا و شنا + کادمیوم تکمیل شد. کادمیوم ب هصورت کادمیوم کلراید محلول در آب توسط گروه کادمیوم و و فاکتور رشد اندوتلیال عروقی بافت قلب به روش الیزا انداز هگیری شد. HIF-1α شنا + کادمیوم مصرف شد و سطوح و فاکتور رشد HIF-1α نتایج نشان داد مصرف کادمیوم به تنهایی یا به همراه تمرین شنا به افزایش معنا دار سطوح و افزایش معن ادار فاکتور رشد HIF-1α تمرین شنا به تنهایی به کاهش معنا دار .(P=0/ اندوتلیالی منجر شد ( 001 HIF-1α و ترکیب تمرین شنا با مصرف کادمیوم موجب کاهش آثار کادمیوم بر متغیر (P=0/ اندوتلیالی منجر شد ( 001 شد. بنابراین، مصرف کادمیوم ممکن است به افزایش غیرطبیعی (P=0/ و فاکتور رشد اندوتلیالی ( 002 (P=0/046) و فاکتور رشد اندولیالی قلب موش های باردار منجر شود و تمرین ورزشی شنا با تعدیل آثار کادمیوم ممکن HIF-1α است از بافت قلب آنان محافظت کند. واژه های