1403/03/31
شادمهر میردار

شادمهر میردار

مرتبه علمی: استاد
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
نشانی:
تلفن: 01135302254

مشخصات پژوهش

عنوان
تأثیر یک دوره برنامه تمرین تناوبی شدید بر بایوژنز میتوکندریایی بافت ریه
نوع پژوهش
مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
تمرین تناوبی شدید، بایوژنز میتوکندریایی، بافت ریه
سال 1395
مجله journal of advanced biomedical sciences
شناسه DOI
پژوهشگران حسین برنجیان ، شادمهر میردار ، محمد مهدی مغنی باشی ، زربخت انصاری پیرسرایی

چکیده

زمینه و هدف: تمرین تناوبی شدید به عنوان یک استراتژی مؤثر در ایجاد سازگاریهای تمرین استقامتی شناخته شدده است با این حال تاثیر تمرین های ورزشی بر تغییرات میتوکندریایی بافت ریه به درستی شناخته نشده است هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر یک دوره برنامه تمرین تناوبی شدید در بیان ژن های 1-NRF و 1α-PGC در سطح mRNA بافت ریه بود. مواد و روشها: 20 سر رت نر نژاد ویستار )سن 4 هفته، 9±68 گرم( به صورت تصادفی و مساوی به گروه های تمرین 6 هفته، تمرین 9 هفته، کنترل 6هفته و کنترل 9 هفته تقسیم شدند تمرین تناوبی شدید با سرعت 25 متر بر دقیقه شروع و با سرعت 70 متر در دقیقه در انتهای هفته نهم به پایان رسید پس از نمونه برداری بافتی، استخراج RNA و سنتز cDNA ،بیان ژنها با کمک تکنیک PCR-RT time Real مورد بررسی قرار گرفت. نتایج: این پژوهش نشان داد که تمرین باعث افزایش بیان 1-NRF و 1α-PGC میشود تفاوت معنی داری در بیان 1-NRF و 1α-PGC بین گروه تمرین 9 هفته و کنترل9 هفته های مشاهده شد نتیجه گیری: بر اساس یافته های این پژوهش، به نظر میرسد تمرینات تناوبی شدید میتواند سبب تغییراتی در محتوی میتوکنددریایی و احتمالاً بایوژنز میتوکندریایی در بافت ریه شود