1403/03/05
شادمهر میردار

شادمهر میردار

مرتبه علمی: استاد
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
نشانی:
تلفن: 01135302254

مشخصات پژوهش

عنوان
تأثیر تمرین استقامتی شنا بر سطح VEGF ریۀ موش های باردار در معرض مسمومیت کادمیوم
نوع پژوهش
مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
دوران بارداری؛ شنا؛ فاکتور رشد اندوتلیال عروقی؛ کادمیوم
سال 1395
مجله علوم زيستي ورزشي
شناسه DOI
پژوهشگران شادمهر میردار ، عیسی مهدی نیا ، طاهره بیانی

چکیده

هدف پژوهش حاضر، بررسی اثر یک دوره برنامۀ تمرینی شنا بر سطح VEGF ریۀ موش های باردار در معرض مسمومیت با کادمیوم بود. 32 سر موش مادۀ ویستار پس از دو هفته آشنایی با محیط جدید و آب و سپس بارداری، به گروه شنا، کادمیوم، کادمیوم – شنا و کنترل تقسیم شدند. تمرین شنا از روز اول بارداری شروع شد و در هفتۀ دوم به 60 دقیقه در روز رسید. نمونه گیری از بافت ریه دو روز پس از زایمان انجام گرفت. VEGF ریه با استفاده از روش الایزا (ELISA) تعیین شد. تجزیه وتحلیل آماری با استفاده از آنالیز واریانس یکطرفه و آزمون توکی در سطح معناداری 05/0 P≤ انجام گرفت. نتایج نشان داد سطح VEGF ریۀ مادران بعد از زایمان در گروه کادمیوم به طور معنا داری نسبت به گروه کنترل کاهش یافت (001 /0 P≤). تفاوت VEGFریۀ گروه شنا و گروه کنترل معنا دار نبود. اما VEGF ریۀ گروه کادمیوم – شنا نسبت به گروه کادمیوم به طور معنا داری بالاتر بود (001 /0 P≤). با توجه به مهار فعالیت آنژیوژنز ریه توسط کادمیوم در دوران بارداری، می توان گفت تمرین ورزشی شنا برای حفظ سطح VEGF به عنوان شاخص رگ زایی، مفید است.