1403/03/05
شادمهر میردار

شادمهر میردار

مرتبه علمی: استاد
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
نشانی:
تلفن: 01135302254

مشخصات پژوهش

عنوان
تاثیر تمرین اینتروال فزآینده و مصرف مکمل گیاهی پرسیاوشان (Adiantum capillus veneris) بر سطوح HIF-1α و آپوپتوز برونش و برونشیول بافت ریه رت های نر ویستار
نوع پژوهش
مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
فاکتور القایی هایپوکسی 1 آلفا؛ آپوپتوز؛ تمرین اینتروال فزآینده؛ پرسیاوشان؛ ریه
سال 1400
مجله زیست شناسی جانوری
شناسه DOI
پژوهشگران صابر نیازی ، شادمهر میردار

چکیده

تمرین اینتروال فزآینده با نقص عملکرد ایمنی و آسیب سلولی در بافت ریه همراه است، پرسیاوشان بعنوام مکمل گیاهی در طب سنتی بعنوان یک انتی اکسیدان مورد توجه بوده است. ازین جهت تحقیق حاضر به بررسی تاثیر تمرین اینتروال فزآینده بر سطوح HIF-1α و میزان آپوپتوز برونش و برونشیول بافت ریه پرداخته است. برای این منظور 24 سر رت نر نژاد ویستار سالم (4 هفته­ای با میانگین وزنی 9 ± 72 گرم) به دو گروه تجربی (18 سر) و کنترل (6 سر) تقسیم شدند، پس از 6 هفته تمرین اینتروال فزآینده تعداد 6 سر از رت­های گروه تجربی به گروه مکمل (6 سر)، ادامه ­تمرین (6 سر) و مکمل تمرین (6 سر)، انتقال یافته و به مدت سه هفته دیگر در شرایط مورد نظز قرار گرفتند. جهت اندازه­گیری میزان HIF-1α و آپوپتوز برونش و برونشیول، در پایان هفته نهم نمونه بافت ریه خارج و مورد سنجش قرار گرفت. برای تحلیل داده­ها از روش آماری آنالیز واریانس یک طرفه در سطح معنی­داری (05/0 ≥ p) استفاده شد. یافته­ها نشان داد که علی رغم افزایش معنی­داری در میزان HIF-1α و آپوپتوز برونش و برونشیول ریه (05/0 ≥ p) متعاقب فعالیت ورزشی فزآینده مکمل گیاهی پرسیاوش در هر دو گروه مکمل به تنهایی و مکمل تمرین با کاهش معنی­داری (05/0 ≥ p) در میزان HIF-1α، آپوپتوز برونش و برونشیول بافت ریه همراه بود. بنابراین پرسیاوشان می­تواند منجر به کاهش در میزان HIF-1α و آپوپتوز برونش و برونشیول ریه همراه شود.