1403/03/05
شادمهر میردار

شادمهر میردار

مرتبه علمی: استاد
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
نشانی:
تلفن: 01135302254

مشخصات پژوهش

عنوان
پایش یک دوره تمرین تناوبی بر بیان پروتئینهای ، و گالکتین-3 در بافت قلب موشهای مبتال به آسم
نوع پژوهش
مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
CAM, VCAM and galectin
سال 1400
مجله مجله پزشكي دانشگاه علوم پزشكي تبريز
شناسه DOI
پژوهشگران معصومه نوبهار ، معرفت سیاهکوهیان ، شادمهر میردار ، لیلی تاپاک

چکیده

چکیده زمینه. آسم یک بیماری ناهمگن است که فر آیندهای التهابی این بیماری در پاتوفیزیولوژی آترواسکلروز و اختالل عملکرد اندوتلیال نقش دارند و سبب افزایش شیوع بیماری قلبی عروقی میشوند. این مطالعه با هدف بررسی تاثیر 3 هفته تمرین تناوبی بر برخی از عوامل موثر در روند آترواسکلروز در قلب موشهای آسمی طراحی گردید. روش کار. در این مطالعه تجربی 01 سر موش صحرایی بهطور تصادفی به 4 گروه شم، آسم، آسم-تمرین تناوبی تقسیم شدند. مدل آسم با تزریق درون صفاقی یک میلیلیتر اووالبومین به مدت 2 هفته ایجاد شد و سپس موشهای گروه آسم-تمرین تناوبی طی 1 هفته به اجرای تمر ین پرداختند. در طول دوره پروتکل تمرینی، تزریق درون صفاقی اووالبومین دوبار در هفته به میزان یک میلیلیتر و قرار دادن آنها در داخل محفظهای شیشهای در معرض افشانه اوالبومین 1 درصد انجام گرفت. 01 ساعت پس از آخرین جلسه تمرینی، موشها بیهوش شده و قلب آنها خارج شد. میزان بیان پروتئینهای ، و پروتئین گالکتین4 به ترتیب از روشهای ایمنوهیستوشیمی و وسترنبالت اندازهگیری شد. دادهها با استفاده از آزمون آنالیز واریانس یک طرفه در محیط با سطح معنیداری 11/1 =تجزیه و تحلیل شدند. یافته. میزان بیان )001/0( ،) =001/0 ) =و گالکتین-8( 001/0 ) =در قلب رتهای آسمی به طور معنیداری افزایش یافت؛ در حالی که تمرین تناوبی توانست بیان پروتئینهای )001/0،) = )001/0 ) =و گالکتین-4( 01/1 ) =را در گروه آسم-تمرین تناوبی نسبت به گروه آسم کاهش دهد. نتیجهگیری. به نظر میرسد که تمرین تناوبی برای پیشگیری از آترواسکلروز در بیماران مبتال به آسم موثر است.