1403/03/05
شادمهر میردار

شادمهر میردار

مرتبه علمی: استاد
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
نشانی:
تلفن: 01135302254

مشخصات پژوهش

عنوان
تاثیر 1 و 2 جلسه تمرین فزآینده در روز بر پاسخ زمانی فعالیت آنزیم های کبدی دختران فعال
نوع پژوهش
مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
آسپارتات آمینوتران سفراز،آالنین آمینوتران سفراز، آلکالین ف سفاتاز،تمرین ورزشی فزآینده
سال 1399
مجله مطالعات كاربردي علوم زيستي در ورزش
شناسه DOI
پژوهشگران معصومه نوبهار ، شادمهر میردار ، زینب گرگین کرجی

چکیده

چکیده زمینه و هدف: شدت، مدت و تکرار جلسات تمرین در روز می توانند آثار متفاوتی بر بروز آسیب های اکسایشی و سیستم ضد اکسایشی بدن داشته باشند. هدف تحقیق حاضر بررسی تاثیر 1 و 2 جلسه تمرین فزآینده در روز بر فعالیت آنزیم های اسپارتاتآمینوترانسفراز )AST ،)آالنینآمینوترانسفراز )ALT )و آلکانینفسفاتاز )ALP )سرم دختران فعال بود. روش تحقیق: در این مطالعه نیمه تجربی 21 دانشجوی دختر تربیتبدنی بهطورتصادفی )1 نفر( به دو گروه تمرینی و یک گروه کنترل تقسیم شدند. گروه کنترل از شرکت در هرگونه فعالیت ورزشی، در طی یک هفته منع شد. اولین گروه تمرینی 1 جلسه در روز تمرین کردند، در حالی که دومین گروه تمرینی 2 جلسه در روز )هر دو به مدت 1 روز( تمرین کردند. تمرین شامل دویدن بر روی نوارگردان باسرعت اولیه / تا 0 کیلومتر برساعت بود. پس از 3 دقیقه،1 دقیقه استراحت به صورت فعال )با سرعت 3 کیلومتر بر ساعت( اجرا گردید. سپس 2 کیلومتر بر ساعت بر سرعت قبلی افزوده شده و فعالیت تا حد واماندگی ادامه یافت. به منظور سنجش متغیرهای بیوشیمیایی، خون وریدی قبل از تمرین، بعد از روزهای 1 ،4 و 1 تمرینی و 24 ساعت بعد از آخرین جلسه تمرینی جمع آوری گردید. نتایح با استفاده از آزمون تحلیل واریانس با اندازهگیری مکرر و آزمون تعقیبی LSD در سطح معنی داری 5655≤p استخراج گردید. یافتهها: در هر دو گروه تجربی، فعالیت AST و ALP در روزهای 1 ،4 و 1 تمرین افزایش معنیداری داشت )5655>p)؛ اما پس از 24 ساعت استراحت، مقادیر AST گروههای تجربی به سطح قبل از تمرین کاهش یافت. نتیجهگیری: نتایج دال بر آن است که جل سات تمرینی فزآینـده )با تکرار 1 یا 2 جلسـه در روز(، ممکـن است سطو آنزیمهای AST ،ALT و ALP سرم را افـزایش دهند، اما این تغییرات نامطلوب می تواند با در نظر گرفتن بازگشت به حالت اولیه مناسب، اصال شو