1403/03/05
شادمهر میردار

شادمهر میردار

مرتبه علمی: استاد
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
نشانی:
تلفن: 01135302254

مشخصات پژوهش

عنوان
مطالعه تأثیر دوازده هفته تمرین شنای زیربیشینه بر رنگپذیری Rasو Raf-1 سلولهای اپیتلیال ریه موش های صحرایی در معرض کارسینوژن NN
نوع پژوهش
مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
سرطان، ریه، دود سیگار، nAChRs ،ARs-β .
سال 1389
مجله پژوهش در طب ورزشي و فناوري
شناسه DOI
پژوهشگران نرگس موسوی ، شادمهر میردار

چکیده

چکیده موشهای صحرایی در معرض کارسینوژن NNK پس از تمرین شنا 1Raf در سلولهای اپیتلیال ریۀ هدف این مطالعه، بررسی تغییرات رنگپذیری Ras و 12 / NNK ،NNK و حالل تقسیم شدند. NNK به میزان 0 بود. به این منظور، 05 سر موش صحرایی بهصورت تصادفی به پنج گروه کنترل، تمرین، تمرین- میلیگرم بر کیلوگرم وزن بدن، بهصورت زیرجلدی، یکروز در هفته، بهمدت دوازده هفته تزریق شد. تمرین نیز شامل دوازده هفته شنا با شدت زیربیشینه بود. درصد واکنش Ras و 1Raf سلولهای اپیتلیال ریه به روش ایمونوهیستوشیمی اندازهگیری شد. در پاسخ ایمونوهیستوشیمی Ras و 1Raf سلولهای (. افزایش قابل توجهی در پاسخ ایمونوهیستوشیمی p = 5 /111 ، p = 5 اپیتلیال ریۀ گروه تمرین در مقایسه با گروه کنترل تغییر معنیداری مشاهده نشد )بهترتیب 881/ NNK در مقایسه با گروه NNK کاهش قابل (. عالوهبراین، در گروه تمرین- p = 5 Raf گروه NNK در مقایسه با گروه کنترل یافت شد )551/ - 1 و Ras میتوان تأیید کرد که تمرین شنا از طریق کاهش پاسخ گیرندههای (. بهطورکلی، p = 5 Raf مشاهده شد )551/ - توجهی در پاسخ ایمونوهیستوشیمی Ras و 1 Raf سلولهای اپیتلیال ریۀ موشهای صحرایی منجر شد. -