1403/03/05
شادمهر میردار

شادمهر میردار

مرتبه علمی: استاد
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
نشانی:
تلفن: 01135302254

مشخصات پژوهش

عنوان
مقایسه هشت هفته تمرینات تناوبی شدید و محدود کننده جریان خون بر شاخص های بیوژنز میتوکندری و آنژیوژنز عضله پهن خارجی دوندگان مرد
نوع پژوهش
مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
تمرینات تناوبی شدید تمرینات محدود کننده جریان خون عامل تکثیر پراکسی زوم عامل رشد اندوتلیال عروق
سال 1400
مجله طب توانبخشي
شناسه DOI
پژوهشگران یاسر علوی ، شادمهر میردار

چکیده

زمینه و هدف: محدودسازی جریان خون پس از تمرین، یک روش تمرینی جدید است که از راه تغییرات همودینامیکی، متابولیکی و محرک هایپوکسی، می تواند سازگاری عضله اسکلتی در افراد تمرین کرده استقامتی را افزایش دهد. بنابراین هدف از انجام این پژوهش مقایسه تأثیر هشت هفته تمرینات تناوبی شدید و محدود کننده جریان خون بر PGC-1α و VEGF به ترتیب به عنوان شاخص های بیوژنز میتوکندریایی و آنژیوژنزی دوندگان مرد آماتور بود. مواد و روش ها: 15 دونده مرد (سن 3±23 سال؛ قد: 5±172 سانتی متر؛ وزن: 4±73 کیلوگرم؛ شاخص توده بدن: 1/7±23) به صورت داوطلبانه در این تحقیق شرکت کردند که به سه گروه: 1) کنترل پایه، 2) تمرینات تناوبی شدید و 3) تمرینات محدود کننده جریان خون+تناوبی شدید (BFR) تقسیم شدند. گروه های تجربی سه جلسه در هفته (در هر جلسه شش وهله) تمرین را به مدت هشت هفته اجرا می کردند. قبل و بعد از هشت هفته، نمونه گیری بافتی از عضله پهن خارجی دوندگان با روش نمونه برداری سوزنی به عمل آمد و میزان بیان پروتئین های PGC-1α و VEGF با روش ایمونوهیستوشیمی مورد مطالعه قرار گرفت. تجزیه و تحلیل داده ها، با استفاده از آزمون آنالیز کوواریانس یک طرفه صورت گرفت و سطح معنی داری p<0/05 در نظر گرفته شد. یافته ها: یافته ها نشان داد مقادیر PGC-1α در گروه های تناوبی شدید و BFR در مقایسه با گروه کنترل به ترتیب به میزان 54/9 و 60/85 درصد و همین طور سطوح VEGF به ترتیب به میزان 51/31 و 57/52 درصد به صورت معنی دار افزایش یافته است (p<0/05). همچنین اختلاف میان گروه های تجربی در بیان هر دو پروتئین معنی دار بود (p<0/05). نتیجه گیری: با توجه به اینکه فعال سازی VEGF از مسیر PGC-1α بخشی از فرایندهای سلولی مولکولی وابسته به تمرینات تناوبی شدید است، به نظر می رسد تلفیق تمرینات تناوبی شدید و BFR می تواند به طور مؤثری فرایند رگ زایی در عضله پهن خارجی دوندگان آماتور را تحت تأثیر قرار دهد.