1403/03/05
شادمهر میردار

شادمهر میردار

مرتبه علمی: استاد
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
نشانی:
تلفن: 01135302254

مشخصات پژوهش

عنوان
اثر مهاری یک دوره تزریق نانو کپسول سیاهدانه بر بیان ژن سایکلین D1 در ریه رتهای نژاد ویستار ناشی از کارسینوژن نیتروزآمین کتون مشتق از تنباکو
نوع پژوهش
مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
نیتروزآمین کتون مشتق از تنباکو؛ CDKs ،کینازهای وابسته به سیکلین؛ STAT3 ،مبدل و فعال کننده پیام رونویسی-3؛ KB-NF ،فاکتور هستهای تقویتکننده زنجیره سبک کاپا؛ TNF ،فاکتور نکروز توموری
سال 1399
مجله گياهان دارويي
شناسه DOI
پژوهشگران محمدباقر نیک زاد ، شادمهر میردار

چکیده

قدمه: تصور بر این است که مکملها میتوانند تا حدودی بر بافت ریه در معرض مواد سرطانزای دود سیگار از طریق چرخه سلولی، مؤثر باشند. سایکلین D1 ژنی است که عملکرد آن در چرخه سلولی است. هدف: هدف از پژوهش حاضر، تأثیر 12 هفته تزریق نانوکپسول سیاهدانه بر بیان ژن سایکلین D1 ریه رت ها متعاقب کارسینوژن NNK( نیتروزآمین کتون مشتق از تنباکو( بود. روش بررسی: تعداد 46 سر رت ویستار به پنج گروه NNK) N ،(مکمل )S ،)مکمل +NNK) SN ،(کنترل )C )و حالل )V )تقسیم شدند. نانو کپسول سیاه دانه بهصورت یک روز در هفته و به میزان 125 میکروگرم بر کیلوگرم وزن بدن به صورت زیر جلدی به گروههای مکمل و مکمل + NNK تزریق شد. NNK و آب مقطر نیز در گروههای NNK و حالل به صورت زیر جلدی یک بار در هفته به میزان 5/12 میلیگرم بر کیلوگرم در مدت 12 هفته تزریق شد. بیان ژن سایکلین D1 به روش ABI-PCR time Real و جهت مقایسه دادهها از آزمون پارامتریک آنالیز واریانس یک طرفه و تعقیبی توکی در سطح 05/0 ≤ P استفاده شد. نتایج: نتایج بیانگر کاهش تغییرات نسبی ژن سایکلین D1 در گروههای مکمل +NNK( 003/0 = P )و حالل )001/0 = P )نسبت به گروه NNK بود. این مکمل سبب کاهش تغییرات نسبی ژن سایکلین D1 در بافت ریه در معرض کارسینوژن NNK شد. نتیجهگیری: به نظر میرسد این مکمل میتواند با کاهش سایکلین D1 در روند چرخه سلولی، در کنار سایر روشهای درمانی، در کاهش نقش کارسینوژنی NNK و کاهش تأثیرات منفی ناشی از سیگار ایفای نقش نماید.