1402/12/12
شادمهر میردار

شادمهر میردار

مرتبه علمی: استاد
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
نشانی:
تلفن: 01135302254

مشخصات پژوهش

عنوان
اثر ب یتمرینی متعاقب تمرین مقاومتی بر بیان ایمنو هیستوشیمیایی کانا لهای پتاسیمی و بیوژنز میتوکندری در بافت قلب مو شهای نر
نوع پژوهش
مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
.
سال 1400
مجله افق دانش
شناسه DOI
پژوهشگران لیلی تاپاک ، فاطمه احمدی ، شادمهر میردار ، معرفت سیاه کوهیان

چکیده

.