1403/03/25

علیرضا صفایی

مرتبه علمی: مربی
ارکید:
تحصیلات: کارشناسی ارشد
اسکاپوس:
دانشکده:
نشانی:
تلفن: 9113120640

فعالیت‌های پژوهشی