1402/12/06
سلمان احمدی اسب چین

سلمان احمدی اسب چین

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی:
تلفن: --

مشخصات پژوهش

عنوان
کینتیک، ترمودینامیک و مطالعه جذب زیستی فلز نیکل بوسیله باکتری های جدا شده از شرق استان کردستان
نوع پژوهش
مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
جذب زیستی، نیکل، باکتری، ایزوترم،سینتیک
سال 1397
پژوهشگران سلمان احمدی اسب چین ، کژال آسیوس

چکیده

چکیده جذب زیستی یک فن آوری امیدوارکننده برای حذف و بازیابی یون های فلزی از فاضلاب و محلول های آبی به دلیل کم هزینه بودن آن، اثربخشی بالا در غلظت های پایین و سازگاری با محیط زیست و طبیعت است. این مطالعه با هدف جداسازی و شناسایی سویه های باکتریایی از منطقه قروه و ارزیابی میزان جذب زیستی نیکل توسط این سویه ها با استفاده از دستگاه های FT-IR و SEMمورد بررسی قرار گرفت. در ابتدا باکتری مورد نظر جداسازی و با روش های بیوشیمیایی و مولکولی شناسایی گردید. تاثیر پارامترهایی نظیر pH، زمان تماس، جرم جاذب و غلظت اولیه نیکل بر میزان جذب، بررسی و مقادیر بهینه این پارامترها تعیین گردید. همچنین بهینه سازی شرایط جذب فلز بوسیله باکتری مورد مطالعه، بررسی گروه های عاملی موثر در جذب، بوسیله آنالیز دستگاهی FT-IR و دستگاه میکروسکوپ الکترونی روبشی SEM و در ادامه ایزوترم داده های تجربی با استفاده از معادلات لانگمیر، فروندلیچ و تمکین مورد ارزیابی قرار گرفت. به منظور تعیین بهترین مدل سینتیک جذب یون های نیکل، ازمعادلات سینتیک شبه درجه اول، شبه درجه دوم و الوویچ استفاده گردید. مطالعه حاضر نشان داد ظرفیت جذب به پارامترهایی نظیر pH، زمان تماس، جرم جاذب وغلظت اولیه یون های نیکل وابسته است. بهینه pH درحدود 9/5 ، زمان تعادل در حدود 120 دقیقه، ایزوترم جذب فلز از مدل لانگمیر پیروی کرده و ماکزیمم جذب فلز به میزان 36/0 میلی مول بر گرم بوده است. با استفاده از FT-IR گروهای درگیر شامل کربوکسیل، هیدروکسیل و آمین بوده است. باکتری مورد مطالعه از جنس میکروکوکوس بوده است.