1403/03/25
سلمان احمدی اسب چین

سلمان احمدی اسب چین

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی:
تلفن: --

مشخصات پژوهش

عنوان
ارزیابی آثار ضدباکتریایی عصارههای اتانولی آویشن، رازیانه، جعفری، گشنیز و پونه بر باکتریهای استافیلوکوکوس اورئوس (ATCC 33591) ، اشریشیاکلای ) ATCC 23591 (، کلبسیلا (ATCC 10031) و سالمونلاتیفی موریوم
نوع پژوهش
مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
آویشرن، پونه، ج دری، رازیانه، عصاره اثر ضدباکتری،گشنیز.
سال 1397
مجله مجله دانشگاه علوم پزشکی سبزوار
شناسه DOI
پژوهشگران مظاهر قربانی ، سلمان احمدی اسب چین ، حسن رضایی

چکیده

قدمه بررسرری روی اثر ضردمیکروبی عصرارههای گیاهی و ترکیبات طبی ی نشران داده اسرت که گیاهان، منابع بالقوهای از عوامل ضرردعدونت هسررتند. این امر م ر ی ترکیبات جدیدی را بهدنبال داشررته اسررت. با توجه به آثار ضرردمیکروبی گزارش شررده متداوت، اثر ضررد باکتری عصرراره اتانولی آویشررن، رازیانه، ج دری، گشررنیز و پونه بر باکتریهای استا یلوکوکوس اورئوس، اشریشیاکلای، کلبسیلا و سالمونلا تیدی موریوم بررسی شد. مواد و روشها در این مطال ه پس از جمعآوری گیاه آویشن، رازیانه، ج دری، گشنیز و پونه عصارهگیری به روش تیسراندن با حلال اتانول 36 درصد انجام شد. سپس عصاره، تغلیظ و تشک شد. بررسیآثار ضدمیکروبی عصارههای حاصل با روش دیسک کاغذی، میکروپلیت و روش رقتهای متوالی در لوله بر میکرو ارگانیسمهای استا یلوکوکوس اورئوس (ATCC 33591) ، اشرریشیاکلای (ATCC 23591) ، کلبسیلا (ATCC 10031) و سالمونلاتیدی موریوم انجام شرد و با آنتیبیوتیکهای پنیسریلین، کلرامدنیکل، تتراسرایکلین، نالیدیکاسرید، سریپرو لوکسین و جنتامایسین مقایسه شد و MIC )حداقل غلظت مهارکنندگی( MBC )حداقل غلظت کشندگی( ت یین شد. یافتهها عصراره اتانولی آویشن، ج دری، رازیانه، گشنیز و پونه در بررسی به روش انتشار و دیسک کاغذی، تأثیری بر مهار رشرد کلبسریلا، اشرریشریاکلای و سرالمونلا نداشتند. بیشترین اثر مهار رشد روی استا یلوکوکوس با عصاره آویشن مشاهده شد. کمترین اثر مهاری رشد هم مربوط به عصاره رازیانه براستا یلوکوکوس بود. نتیجهگیری نتایج حاصل بیانگر اثر ضد باکتری عصاره اتانولی آویشن بر استا یلوکوکوس است.