1402/12/06
سلمان احمدی اسب چین

سلمان احمدی اسب چین

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی:
تلفن: --

مشخصات پژوهش

عنوان
اثرات متقابل ضد باکتریایی اسانس رزماری و اسانس اسطوخودوس روی دو باکتری گرم مثبت و سه باکتری گرم منفی در محیط آزمایشگاهی
نوع پژوهش
مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
اسطوخودوس، رزماری، اثرات ضد باکتریال، اسانس
سال 1397
مجله پژوهشهاي سلولي و ملكولي
شناسه DOI
پژوهشگران محمد جواد مصطفی پور ، سلمان احمدی اسب چین

چکیده

اسانسهای روغنی نمونه بعد از خشک شدن گیاه در سایه، به روش تقطیر با آب و با استفاده از دستگاه کلونجر جداسازی شدند. اثرات ضد باکتریایی این گیاهان توسط روش انتشار از دیسک وتهیه رقتهای متوالی ارزیابی شدند. به منظور کنترل و استاندارد 1به 2 ، بودن روش، از دیسکهای آنتی بیوتیکی و سویه های استاندارد باکتریال استفاده شد. اثرات متقابل نشان داد که در رقتهای 1 و 1به 4 اثر بازدارنده گیاه اسطوخودوس بر روی پنج باکتری مختلف با هم نسبت به گیاه رزماری بیشتر و معنی دار است. مقایسه میانگین اثرات متقابل قطر هاله ممانعت از رشد بین باکتریها و رقتهای دو گیاه نشان داد که رقت 1 اسانسها بیشترین اثر بازدارندگی را بر باکتری پروتئوس میرابیلیس دارد. همچنین مقایسه اثرات مختلف اسانسهای اسطوخودوس و رزماری روی پنج 1به 2 و 1به 4 اسانس اسطوخودوس بیشترین اثر بازدارندگی را بر باکتری ، باکتری مختلف با یکدیگر نشان داد که رقت 1 پروتئوس میرابیلیس نسبت به باکتریهای دیگر دارد و اثر بازدارندگی آن نسبت به گیاه رزماری بیشتر و معنی دار بود. تعیین میزان اسانس اسطوخودوس و رزماری نشان داد که اثر باکتریواستاتیک اسانسها روی باکتریها به جز باکتری انتروباکتر MBC و MIC فکالیس مشابه است البته اثر باکتریوسایدی اسانسها روی تمام باکتریها بجز باکتری استافیلوکوکوس اپیدرمیدیسمشابه می باشد. ثیر این گیاه را درمقابل رشد Ĥ نتایج روش انتشار از دیسک نیز در مقایسه با دیسکهای آنتی بیوتیک جنتامایسین واسترپتومایسین، ت پنج سویه مورد مطالعه نشان داد.